Page 10 - Biblia Català TBS
P. 10

Gènesi 1, 2
ompliu les aigües dels mars, i que els ocells es multipliquin sobre la terra.
23 I hi hagué un vespre, i hi hagué un matí: dia cinquè.
24 I Déu digué: Que la terra pro- dueixi éssers vivents segons la seva mena: bestiar i rèptils i bèsties de la terra segons la seva mena: i fou així. 25 I Déu va fer les bèsties de la terra segons llur mena, i el bestiar segons la seva mena, i tots els rèptils de la terra segons llur mena. I Déu veié que era bo.
26 I Déu digué: Fem l’home a la nostra imatge, segons la nostra sem- blança; i que ells tinguin domini sobre els peixos del mar, i sobre els ocells dels cels i sobre el bestiar, i sobre tota la terra, i sobre tots els rèptils que s’arrosseguen damunt de la terra.
27 I Déu creà l’home a la seva imat- ge, el creà a la imatge de Déu: els creà mascle i femella.
28 I Déu els beneí, i Déu els digué: Sigueu fructífers i multipliqueu-vos, i ompliu la terra i sotmeteu-la; i domineu sobre els peixos del mar i sobre els ocells dels cels, i sobre totes les bèsties que es mouen sobre la terra.
hagué un vespre i hi hagué un matí: dia sisè.
29 I Déu digué: Heus aquí, us he
donat tota planta que fa llavor que hi
ha sobre la superfície de tota la terra,
i tot arbre en el qual hi ha el fruit 10 I un riu sortia d’Edèn per regar
de l’arbre que fa llavor: seran per al vostre aliment.
30 Iatotabèstiadelaterra,iatot ocell dels cels, i a tot el que s’arrossega sobre la terra, a tot allò que té en si una ànima viva, els he donat tota planta per aliment: i fou així.
31 I Déu veié tot el que havia fet, i heus aquí que era molt bo. I hi
1:26 Ecl 7:29; Gn 5:1-2; Col 3:10 1:27 Mt 19:4 2:3 Ex 20:10, 11; 31:17; He 4:4 2:7 1Co 15:45-47
10
el jardí, i d’allà es dividia en quatre braçals.
11 El nom del primer és el Fison: aquest és el que envolta tota la terra d’Havilà, on hi ha l’or,
12 i l’or d’aquella terra és bo; allà s’hi troba bdel·li i pedra d’ònix.
13 Ielnomdelsegonriuésel Guihon: aquest és el que envolta tota la regió de Cuix.
1:29 Ft 14:17 1:31 1Tm 4:4 2:9 Ap 2:7; 22:2
2
2 I el dia setè, Déu acabà la seva obra que havia fet, i el dia setè reposà de tota la seva obra que havia fet.
3 I Déu beneí el dia setè, i el santi-  cà, perquè en ell reposà de tota la seva obra, que Déu havia creat i fet.
4 Aquests són els orígens dels cels i de la terra quan foren creats, en el dia que Jahveh-Déu féu la terra i els cels, 5 abans que hi hagués cap arbust del camp a la terra, i abans que hi hagués germinat cap planta del camp, perquè Jahveh-Déu no havia fet ploure sobre la terra, i no hi havia cap home per conrear el terreny;
6 però un vapor pujava del terra i regava tota la superfície de la terra. 7 I Jahveh-Déu formà l’home de la pols, del terreny, i insu à en els seus narius l’alè de la vida: i l’home esdevingué una ànima vivent.
8 I Jahveh-Déu plantà un jardí a Edèn, vers l’est, i posà allà l’home que havia format.
9 I Jahveh-Déu va fer créixer de la terra tota mena d’arbre agradable a la vista i bo per menjar; i també l’arbre de la vida enmig del jardí, i l’arbre del coneixement del bé i del mal.
Així restaren acabats els cels i la
terra, i tot llur exèrcit.


   8   9   10   11   12