Page 1003 - Biblia Català TBS
P. 1003

1El mes vuitè de l’any segon de Darius, la paraula de Jahveh vingué al profeta Zacaries,  ll de
Baraquies,  ll d’Idó, dient:
2 Jahveh s’ha indignat amb ira con- tra els vostres pares.
3 I els diràs: Així diu Jahveh dels exèrcits: Torneu a mi –a rmació de Jahveh dels exèrcits–, i jo tornaré a vosaltres, diu Jahveh dels exèrcits.
4 No sigueu pas com els vostres pares, als quals els primers profe- tes van proclamar, dient: Així diu Jahveh dels exèrcits: Torneu enrere, ara, dels vostres mals camins i dels vostres actes dolents: però ells no van escoltar, i no van fer cas de mi –a rmació de Jahveh.
5 Els vostres pares, on són? I els profetes, viuran per sempre?
6 Però les meves paraules, i els meus estatuts, que jo vaig manar als meus servents els profetes, ¿no van arribar als vostres pares? I van tornar a mi, i digueren: Com Jahveh dels exèrcits va planejar de fer amb nosaltres, segons els nostres camins i segons els nostres fets, així mateix ho ha fet amb nosaltres.
7 El dia vint-i-quatre del mes onzè, que és el mes de xebat, l’any segon de Darius, la paraula de Jahveh fou revelada al profeta Zacaries,  ll de Baraquies,  ll d’Idó, dient:
8 Vaig veure una visió durant la nit, i, heus aquí, un home caval- cant sobre un cavall roig, i ell era dret entre les murtres que hi ha a l’ombra, i darrere d’ell hi havia ca- valls rogencs, bruns i blancs.
9 I jo vaig dir: Què són aquests, se- nyor meu? I l’àngel que parlava amb mi, em digué: Jo et faré veure què són aquests.
10 I l’home que era dret entre les murtres va respondre, i digué: Aquests són els qui Jahveh ha enviat per recórrer la terra.
11 Llavors ells van respondre a l’àngel de Jahveh que era dret entre les murtres, i digueren: Hem recorre- gut la terra i, heus aquí, tota la terra està tranquil·la i descansada.
12 I l’àngel de Jahveh va respon- dre, i va dir: Jahveh dels exèrcits, ¿ ns quan no tindràs compassió de Jerusalem i de les ciutats de Judà contra les quals has estat indignat aquests setanta anys?
13 I Jahveh va respondre l’àngel que em parlava, amb paraules bones, pa- raules reconfortants.
14 I l’àngel que parlava amb mi em digué: Crida, dient: Així diu Jahveh dels exèrcits: Tinc molt de zel per Jerusalem i per Sió, un gran zel;
15 i jo estic indignat amb una gran ira contra les nacions que estan segures, perquè quan jo estava una mica indignat, llavors ells van ajudar per al mal.
16 Per tant, així diu Jahveh: M’he girat vers Jerusalem amb commise- racions: la meva casa hi serà recons- truïda –a rmació de Jahveh dels exèrcits–, i la corda s’estendrà sobre Jerusalem.
17 Crida de nou, dient: Així diu Jahveh dels exèrcits: Les meves ciutats, per mitjà de la prosperitat,
Llibre del profeta Zacaries
1:1 Esd 4:24; 5:1; 6:14; Ag 1:1 1:8 Ap 6:2 1:12 Jr 25:11-12; Dn 9:2
995


   1001   1002   1003   1004   1005