Page 1005 - Biblia Català TBS
P. 1005

7 Així diu Jahveh dels exèrcits: Si camines en els meus camins, i si observes el meu precepte, llavors tu també jutjaràs la meva casa, i tu també guardaràs els meus atris, i jo et donaré els drets d’accés entre els que estan drets aquí.
8 Escolta, ara, Jeixua, gran sacerdot, tu i els teus companys que s’asseuen davant teu, perquè són homes posats com a senyal; heus aquí que jo faig venir el meu servent, el Rebrot.
9 Perquè, heus aquí, la pedra que he posat davant Jeixua: sobre aques- ta única pedra hi ha set ulls; heus aquí, jo gravaré la seva obra de talla –a rmació de Jahveh dels exèrcits–, i trauré la iniquitat d’aquesta terra en un sol dia.
10 Aquell dia –a rmació de Jahveh dels exèrcits– cadascú de vosaltres convidarà el seu veí sota el cep, i sota la  guera.
4I l’àngel que parlava amb mi tornà, i em desvetllà, com un home a qui es desvetlla del seu son, 2 i em digué: Què veus? I vaig dir: He mirat i, heus aquí, he vist un lampadari tot d’or, amb el seu reci- pient al capdamunt, i les seves set llànties damunt del lampadari, i set brocs per a les set llànties que eren al capdamunt:
3 i dos olivers sobre d’ell, un a la dreta del recipient i l’altre a la seva esquerra.
4 I vaig respondre, i vaig dir a l’àngel que parlava amb mi, dient: Què són aquestes coses, senyor meu? 5 I l’àngel que parlava amb mi em respongué, i em digué: No saps el que són aquestes coses? I vaig dir: No, senyor meu.
6 I em respongué, i em parlà, dient: Això és la paraula de Jahveh a Zorobabel, dient: No és pas pel poder, ni per la força, sinó amb el meu Esperit, diu Jahveh dels exèr- cits.
Zacaries 3, 4, 5
7 Qui ets tu, gran muntanya? Davant Zorobabel, esdevindràs una plana; i ell portarà la pedra angular, amb aclamacions, dient: Gràcia, grà- cia per a ella.
8 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
9 Les mans de Zorobabel van fun- dar aquesta casa, i les seves mans l’acabaran: i sabràs que Jahveh dels exèrcits m’ha enviat a vosaltres.
10 Perquè, ¿qui ha menyspreat el dia de les coses petites? I ells s’alegra- ran, i veuran la plomada a la mà de Zorobabel. Aquests set són els ulls de Jahveh que recorren tota la terra.
11 I vaig respondre, i li vaig dir: ¿Què són aquestes dues oliveres, a la dreta i a l’esquerra del lampadari?
12 I vaig respondre per segona ve- gada, i li vaig dir: ¿Què són aquestes dues branques d’olivera que vessen l’oli daurat per mitjà de les dues canelles d’or?
13 I em va parlar, dient: ¿No saps què són aquestes coses? I vaig dir: No, senyor meu.
14 I ell digué: Aquests són els dos  lls de l’oli, que s’estan drets davant del Senyor de tota la terra.
3:8 Jr 23:5; 33:15; Za 6:12 3:10 Mi 4:4 4:2 Ex 25:31 4:3 Ap 11:4 4:6 Esd 5:2 4:10 Ap 5:6 997
5
aquí, un rotlle que volava.
2 I l’àngel em digué: Què veus? I vaig dir: Veig un rotlle que vola; la seva llargada és de vint colzades, i la seva amplada és de deu colzades.
3 I em digué: Aquesta és la maledic- ció que avança sobre la faç de tota la terra; perquè tot el qui roba –com diu a l’un costat del rotlle– serà fo- ragitat, i tot el qui jura –com diu a l’altre costat– serà foragitat.
4 Jo la trauré a fora –a rmació de Jahveh dels exèrcits–, i vindrà a la casa del lladre, i a la casa del qui jura falsament en el meu Nom: i
I em vaig girar, i vaig alçar els
meus ulls, i vaig mirar i, heus


   1003   1004   1005   1006   1007