Page 1008 - Biblia Català TBS
P. 1008

Zacaries 8, 9
9 Així diu Jahveh dels exèrcits: Enfortiu les vostres mans, vosaltres que escolteu en aquests dies aques- tes paraules de la boca dels profetes, des del dia que fou posat el fonament de la casa de Jahveh dels exèrcits per reconstruir el temple.
10 Perquè abans d’aquells dies no hi havia salari per a l’home, ni salari per a la bèstia; i no hi havia pau per al qui entrava i sortia, a causa de l’adversari: perquè jo vaig deixar anar tots els homes, cadascú l’un contra l’altre.
11 Ara, però, no tractaré el roma- nent d’aquest poble com en els temps passats –a rmació de Jahveh dels exèrcits.
12 Perquè hi haurà una sembrada de pau: el cep donarà el seu fruit, i la terra donarà la seva producció, i els cels donaran la seva rosada, i donaré en possessió totes aquestes coses al romanent d’aquest poble.
13 I s’esdevindrà que, així com fóreu una maledicció entre les nacions, oh casa de Judà i casa d’Israel, així us salvaré i sereu una benedicció. No tingueu por, enfortiu les vostres mans.
14 Perquè, així diu Jahveh dels exèrcits: Com vaig proposar de fer- vos mal quan els vostres pares em van aïrar, diu Jahveh dels exèrcits, i no me’n vaig penedir,
15 així m’he tornat a proposar de fer bé a Jerusalem, i a la casa de Judà en aquests dies. No tingueu por!
16 Aquestes són les coses que heu de fer: Parleu cadascú la veritat amb el seu proïsme; jutgeu en els vostres portals segons la veritat, i pronuncieu un judici de pau;
17 que ningú de vosaltres planegi en el seu cor el mal contra el seu proïs- me; i no estimeu el jurament fals, perquè jo avorreixo totes aquestes coses –a rmació de Jahveh.
18 I la paraula de Jahveh dels exèr- cits vingué a mi, dient:
19 Així diu Jahveh dels exèrcits: El dejuni del quart mes, i el dejuni del cinquè, i el dejuni del setè i el dejuni del desè, seran alegria i goig per a la casa de Judà, i temps assenyalats agradables. Estimeu, doncs, la veri- tat i la pau.
20 Així diu Jahveh dels exèrcits: Encara vindran pobles, i habitants de moltes ciutats;
21 i els habitants d’una ciutat aniran a l’altra, dient: Anem de seguit a suplicar davant de Jahveh, i a cercar Jahveh dels exèrcits; jo també hi aniré.
22 I molts pobles, i nacions pode- roses, vindran a cercar Jahveh dels exèrcits a Jerusalem, i a suplicar davant de Jahveh.
23 Així diu Jahveh dels exèrcits: En aquells dies, deu homes de totes les llengües de les nacions agafaran el voraviu del mantell d’un home jueu, dient: Vindrem amb vosaltres, perquè hem escoltat que Déu és amb vosaltres!
9La sentència de la paraula de Jahveh contra la terra d’Hadrac, i de Damasc, el seu lloc de descans; perquè vers Jahveh mirarà l’ull de l’home, i de totes les tribus d’Israel. 2 I també Hamat, que fa frontera amb ella; Tir i Sidó, encara que sem- blin molt sàvies.
3 I Tir s’ha construït una fortalesa, i ha amuntegat la plata com la pols, i l’or com el fang dels carrers:
4 heus aquí, el Senyor l’empobrirà, i abatrà dins del mar el seu poder, i serà devorada pel foc.
5 Ascaló ho veurà, i tindrà por; també Gaza, i s’escruixirà de dolor; també Ecron, perquè la seva esperan- ça serà confosa; i el rei de Gaza mori- rà, i Ascaló no tornarà a ser habitada. 6 I un bastard habitarà a Asdod, i tallaré l’orgull dels  listeus:
8:16 Ef 4:25 8:22 Is 60:3 9:1 Is 17:1-3 9:2 Is 23; Ez 26 a 28 9:5-7 Jr 47 1000


   1006   1007   1008   1009   1010