Page 101 - Biblia Català TBS
P. 101

7 I faràs tapissos de pèl de cabra per un tendal damunt del tabernacle: faràs onze tapissos.
8 La llargada de cada tapís serà de trenta colzades, i l’amplada de cada tapís de quatre colzades; els onze tapissos tindran la mateixa mida.
9 I uniràs cinc tapissos d’un costat i sis tapissos de l’altre costat, i doble- garàs el sisè tapís a la cara del davant de la tenda.
10 I faràs cinquanta bagues a la vora d’un tapís, a l’extrem, a la juntura, i cinquanta bagues a la vora del tapís a la segona juntura.
11 I faràs cinquanta fermalls de bronze, i  caràs els fermalls dins les bagues i uniràs la tenda, i serà una. 12 I la part sobrant de l’excedent dels tapissos de la tenda, la meitat del tapís sobrer s’estendrà per darre- re del tabernacle,
13 i la colzada d’un costat i la col- zada de l’altre costat que sobrarà del llarg dels tapissos de la tenda, s’estendrà sobre els costats del taber- nacle, a l’un costat i l’altre costat per cobrir-lo.
14 I faràs una coberta per a la tenda de pells de moltó tenyides de vermell, i una coberta de pells de tàkhaix al damunt.
15 I faràs les posts per al tabernacle de fusta d’acàcia, posades dretes.
16 La llargada d’una post serà de deu colzades, i l’amplada d’una col- zada i mitja.
17 Cada post tindrà dos espigons units l’un amb l’altre. Així ho faràs per a totes les posts del taber- nacle.
18 I faràs les posts per al tabernacle: vint posts pel costat del Nègueb, cap al sud.
19 I faràs quaranta sòcols de plata sota les vint posts, dos sòcols sota una post per als seus dos espigons, i dos sòcols sota una altra post per als seus dos espigons.
26:31 2Cr 3:14; Mt 27:51; He 10:20
Èxode 26
20 I per a l’altre costat del taberna- cle, cap al nord, vint posts,
21 i els seus quaranta sòcols de plata, dos sòcols sota una post i dos sòcols sota una altra post.
22 I per al costat de darrere del taber- nacle, cap a l’oest, faràs sis posts.
23 I faràs dues posts per als angles de darrere del tabernacle.
24 I seran aparellades per la part del davall, i seran aparellades per la part del damunt a una anella. Així seran les dues posts, que seran als dos cantons.
25 I hi haurà vuit posts amb els seus sòcols de plata, és a dir, setze sòcols, dos sòcols sota una post i dos sòcols sota l’altra post.
26 I faràs travessers de fusta d’acàcia, cinc per a les posts de l’un costat del tabernacle,
27 i cinc travessers per a les posts de l’altre costat del tabernacle, i cinc travessers per a les posts del costat oest del tabernacle,
28 i el travesser del mig anirà pel mig de les posts de cap a cap.
29 I recobriràs d’or les posts i faràs les seves anelles d’or, on s’encaixa- ran els travessers, i recobriràs els travessers amb or.
30 I aixecaràs el tabernacle d’acord amb el seu model que se t’ha mos- trat a la muntanya.
31 I faràs un vel de blau i porpra i escarlata i lli   retort; hom el farà amb querubins, feina d’artesans.
32 I el posaràs sobre quatre colum- nes d’acàcia recobertes d’or, amb els seus ganxos d’or, damunt quatre sòcols de plata.
33 I posaràs el vel sota els fermalls, i portaràs l’arca del testimoni allà, dins del vel, i el vel us farà de separació entre el Lloc Sant i el Lloc Santíssim. 34 I posaràs el propiciatori damunt l’arca del testimoni, en el Lloc Santíssim.
93


   99   100   101   102   103