Page 1010 - Biblia Català TBS
P. 1010

Zacaries 10, 11, 12
10 Jo, doncs, els faré tornar de la terra d’Egipte, i els recolliré d’Assíria, i els portaré a la terra de Galaad i al Líban, i no trobaran prou lloc per a ells.
11 I travessarà el mar de l’angoixa, i colpirà les onades en el mar, i totes les profunditats del Nil s’assecaran: i l’orgull d’Assíria serà abatut, i Egipte perdrà el ceptre.
12 I jo els enfortiré en Jahveh, i caminaran en el seu Nom –a rmació de Jahveh.
8 I vaig matar tres pastors en un mes; i la meva ànima s’impaci- entà amb ells, i també llur ànima m’avorrí.
9 I vaig dir: No us pasturaré; l’ovella que hagi de morir, que mori, i la que s’hagi de perdre, que es perdi: i les que restin, que cadascuna mengi la carn de la seva companya.
10 I vaig prendre el meu bastó Favor, i el vaig trencar, a   de tren- car el meu pacte, que havia fet amb tots els pobles.
11 I fou trencat en aquell dia, i els pobres del ramat, que em respecta- ven, van conèixer que aquella era la paraula de Jahveh.
12 I jo els vaig dir: Si sembla bé als vostres ulls, doneu-me el salari, i si no, deixeu-ho. I ells van pesar el meu salari, trenta peces de plata.
13 I Jahveh em digué: Llança-ho al terrisser, el magní c preu amb què he estat apreuat per ells. I vaig agafar les trenta peces de plata, i les vaig llançar al terrisser, a la casa de Jahveh.
14 I vaig trencar l’altre bastó, l’anomenat Lligams, a   de trencar la germanor entre Judà i Israel.
15 I Jahveh em digué: Pren nova- ment l’estri d’un pastor insensat.
16 Perquè, heus aquí, jo aixecaré un pastor a la terra, el qual no visitarà les que s’han esgarriat, no cercarà la jove, no guarirà la que s’ha ferit, no mantindrà la que en- cara s’aguanta: sinó que es menjarà la carn de la grassa, i trencarà les seves peülles.
17 Ai del pastor inútil, que deixa el ramat! Què l’espasa caigui sobre el seu braç, i sobre el seu ull dret; que el seu braç se li assequi com- pletament, i que el seu ull dret se li enfosqueixi del tot.
tes, i que el foc devori els teus 11
Obre, oh Líban, les teves por-
cedres.
2 Udola, xiprer, perquè el cedre ha caigut, i els teus magní cs estan devastats: udoleu, alzines de Basan, perquè el bosc impenetrable ha estat abatut.
3 El so de l’udol dels pastors, perquè el seu esplendor ha estat destruït; el so del rugit dels lleons joves, perquè l’arrogància del Jordà ha estat des- truïda.
4 Així diu Jahveh, el meu Déu: Pastura les ovelles de la matança,
5 aquelles que els compradors maten, i no es consideren culpables, i els venedors diuen: Beneït sigui Jahveh, perquè m’he enriquit, i els seus propis pastors no en tenen com- passió.
6 Perquè no tindré més compas- sió dels habitants d’aquesta terra –a rmació de Jahveh. I heus aquí, jo lliuraré els homes, cadascú a la mà del seu company, i a la mà del seu rei: i ells colpiran la terra, i jo no els alliberaré de llur mà.
7 I vaig pasturar el ramat de la ma- tança, és a dir, els pobres del ramat. I vaig agafar dos bastons: l’un el vaig anomenar Favor, i l’altre el vaig anomenar Lligams. I vaig pasturar el ramat.
10:10 Is 11:11 11:12-13 Ex 21:32; Jr 18:2-3; Mt 26:15; 27:9-10 11:16 Jr 23:1; Jn 10:12 1002
12
de Jahveh, el qui ha estès els cels, i
La sentència de la paraula de
Jahveh sobre Israel. A rmació


   1008   1009   1010   1011   1012