Page 1021 - Biblia Català TBS
P. 1021

1Llibre de la genealogia de Jesu-Crist,  ll de David,  ll d’Abraham.
2 Abraham engendrà Isaac, i Isaac engendrà Jacob, i Jacob engendrà Judà i els seus germans,
3 i Judà, de Tamar, engendrà Farés i Zarà; i Farés engendrà Esrom, i Esrom engendrà Aram,
4 i Aram engendrà Aminadab, i Aminadab engendrà Naasson, i Naasson engendrà Salmon,
5 i Salmon engendrà Booz, de Rahab; i Booz engendrà Obed, de Rut; i Obed engendrà Jessè,
6 i Jessè engendrà el rei David, i el rei David engendrà Salomó, de la que havia estat la dona d’Uries;
7 i Salomó engendrà Roboam, i Roboam engendrà Abies, i Abies engendrà Asà,
8 i Asà engendrà Josafat, i Josafat engendrà Joram, i Joram engendrà Ozies,
9 i Ozies engendrà Jotam, i Jotam engendrà Acaz, i Acaz engendrà Ezequies,
10 i Ezequies engendrà Manassès, i Manassès engendrà Amon, i Amon engendrà Josies,
11 i Josies engendrà Jeconies i els seus germans en el temps de la de- portació a Babilònia.
12 I després de la deportació a Babilònia, Jeconies engen- drà Salatiel, i Salatiel engendrà Zorobabel,
13 i Zorobabel engendrà Abiüd, i Abiüd engendrà Eliaquim, i Eliaquim engendrà Azor,
14 i Azor engendrà Sadoc, i Sadoc engendrà Aquim, i Aquim engendrà Eliüd,
15 i Eliüd engendrà Eleazar, i Eleazar engendrà Matan, i Matan engendrà Jacob,
16 i Jacob engendrà Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l’anomenat Crist.
17 En total, doncs, des d’Abraham  ns a David són catorze generaci- ons; i de David  ns a la deportació a Babilònia, catorze generacions; i de la deportació a Babilònia  ns al Crist, catorze generacions.
18 I el naixement de Jesu-Crist fou així: Quan la seva mare Maria era esposada amb Josep, abans de viure junts, ella es trobà que havia conce- but en el seu si de l’Esperit Sant.
19 I Josep, el seu marit, perquè era just i no la volia infamar, va resoldre de repudiar-la en secret.
20 Però mentre pensava això, heus aquí, un àngel del Senyor se li va aparèixer en un somni, i li digué: Josep,  ll de David, no tinguis por de prendre Maria la teva esposa, perquè allò que ha estat engendrat en ella és de l’Esperit Sant.
21 I infantarà un  ll i anomenaràs el seu Nom Jesús, perquè Ell salvarà el seupobledellurspecats.
22 I tot això s’esdevingué a   que es complís allò que el Senyor havia dit per mitjà del profeta, dient:
23 Heus aquí, la verge concebrà en el seu si i infantarà un  ll, i li posa-
Evangeli segons Mateu
1:1 Lc 3:23-38 1:18 Lc 1:27, 35 1:23 Is 7:14; Jn 1:14
1013


   1019   1020   1021   1022   1023