Page 1022 - Biblia Català TBS
P. 1022

Mateu 1, 2
ran per Nom Emmanuel, que traduït és: Déu amb nosaltres.
24 I Josep es desvetllà del son, i féu com li havia manat l’àngel del Senyor, i prengué la seva esposa.
25 I no la va conèixer  ns que ella hagué infantat el seu  ll primogènit. I l’anomenà Jesús.
2I quan Jesús hagué nascut a Betlem de Judea, en els dies del rei Herodes, heus aquí, arribaren a Jerusalem uns mags d’orient,
2 que deien: On és el que ha nascut Rei dels jueus? Perquè hem vist el seu estel en el llevant, i hem vingut a adorar-lo.
3 I quan el rei Herodes ho va escol- tar, es trasbalsà, i tot Jerusalem amb ell.
4 I reuní tots els principals sacerdots i els escribes del poble, i es féu infor- mar per ells d’on havia de nàixer el Crist.
5 I li digueren: A Betlem de Judea, perquè així ha estat escrit pel profe- ta:
6 I tu, Betlem, terra de Judà, no ets pas la més petita entre les principals de Judà, perquè de tu sortirà un Dirigent que pasturarà el meu poble Israel.
7 Llavors Herodes cridà els mags en secret, i s’informà per ells exac- tament del temps de l’aparició de l’estel.
8 I els envià a Betlem, i digué: Aneu i assabenteu-vos acuradament sobre el nen, i quan l’haureu trobat, feu- m’ho saber, a   que jo també vagi a adorar-lo.
9 I després d’escoltar el rei, se n’anaren. I heus aquí, l’estel que ha- vien vist en el llevant anava davant d’ells,  ns que anà a posar-se sobre el lloc on era el nen.
2:6 Mi 5:2 2:15 Os 11:1 2:18 Jr 31:15 1014
10 I en veure l’estel, s’alegraren amb una molt gran alegria.
11 I entrant a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, i proster- nant-se, el van adorar. I obrint els seus tresors, li van oferir dons: or i olíban i mirra.
12 I havent estat avisats per Déu en un somni que no tornessin a Herodes, tornaren a la seva terra per un altre camí.
13 I quan se n’hagueren tornat, heus aquí, un àngel del Senyor es va aparèixer en un somni a Josep, i li digué: Alça’t, pren el nen i la seva mare i fuig cap a Egipte, i estigues-hi  ns que t’ho digui, perquè Herodes cercarà el nen per matar-lo.
14 I s’alçà, va prendre el nen i la seva mare, de nit, i se n’anà a Egipte.
15 I s’hi estigué  ns a la mort d’Herodes: a   que es complís el que el Senyor havia dit per mitjà del profeta, dient: D’Egipte vaig cridar el meu  ll.
16 Llavors Herodes, en veure que els mags se n’havien burlat, s’enfurí molt i envià a matar tots els nens que hi havia a Betlem i a tota la rodalia, de dos anys en avall, segons el temps que havia calculat pels mags.
17 Llavors es va complir el que havia estat anunciat pel profeta Jeremies, dient:
18 Una veu s’ha sentit a Ramà, plany i plor i gran dol: Raquel plorava els seus  lls i no volia ser consolada, perquè ja no hi són.
19 I mort Herodes, heus aquí, un àngel del Senyor es va aparèixer a Josep en un somni, a Egipte,
20 dient: Alça’t, pren el nen i la seva mare, i vés a la terra d’Israel, perquè són morts els qui cercaven la vida del nen.


   1020   1021   1022   1023   1024