Page 1024 - Biblia Català TBS
P. 1024

Mateu 4, 5
no ensopegui en cap pedra el teu peu.
7 Jesús li digué: També està escrit: No temptaràs el Senyor el teu Déu.
8 Novament el diable se l’enduu a una muntanya molt alta i li mostra tots els reialmes del món i la seva glòria,
9 i li diu: Totes aquestes coses et donaré, si et prosternes i m’adores. 10 Llavors Jesús li diu: Vés-te’n, Satanàs, perquè està escrit: El Senyor el teu Déu adoraràs i només a ell serviràs.
11 Llavors el diable el va deixar. I heus aquí, vingueren uns àngels i el servien.
12 I quan Jesús escoltà que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea.
13 I deixà Natzaret i vingué a viure a Cafarnaüm, vora el mar, als termes de Zabuló i Neftalí,
14 a   que es complís el que fou dit per mitjà del profeta Isaïes, en dir: 15 Terra de Zabuló i terra de Neftalí, camí del mar, a l’altra banda del Jordà, Galilea dels gentils:
16 El poble que habitava en la te- nebra veié una gran llum, i als qui seien en la regió i ombra de la mort la llum els ha resplendit.
17 Des de llavors Jesús començà a predicar i a dir: Penediu-vos, perquè s’ha apropat el regne dels cels.
18 I mentre Jesús caminava vora el mar de Galilea veié dos germans, Simó anomenat Pere i el seu germà Andreu, que llançaven la xarxa en el mar, perquè eren pescadors.
19 I els diu: Veniu darrere meu i us faré pescadors d’homes.
20 I ells deixaren immediatament les xarxes i el seguiren.
21 I caminant més enllà, veié dos altres germans, Jaume del Zebedeu i
el seu germà Joan, en la barca amb el seu pare Zebedeu, que adobaven les seves xarxes, i els cridà.
22 I ells van deixar immediatament la barca i el seu pare, i el van seguir.
23 I Jesús recorria tot Galilea, ense- nyant en llurs sinagogues, i predicant l’evangeli del regne, i guarint tota mena de malaltia i tota mena de dolença entre el poble.
24 I la seva fama es va estendre per tot Síria. I li portaren tots els qui te- nien mals, a igits per diverses malal- ties i turments, i els endimoniats, i llunàtics, i paralítics; i els va guarir. 25 I el seguiren grans multituds de Galilea i Decàpolis i Jerusalem i Judea i de l’altra banda del Jordà.
3 Feliços els pobres en l’esperit, per- què d’ells és el regne dels cels.
4 Feliços els a igits, perquè ells seran consolats.
5 Feliços els dòcils, perquè ells here- taran la terra.
6 Feliços els qui tenen fam i set de justícia, perquè ells seran saciats.
7 Feliços els compassius, perquè ells seran compadits.
8 Feliços els nets de cor, perquè ells veuran Déu.
9 Feliços els paci cadors, perquè ells seran anomenats  lls de Déu.
10 Feliços els qui són perseguits per causa de la justícia, perquè d’ells és el regne dels cels.
4:7 Dt 6:16 4:10 Dt 6:13 4:15-16 Is 9:1-2 5:2 Lc 6:20 1016
5
I en veure les multituds pujà a la
muntanya, es va asseure i se li van atansar els seus deixebles.
2 I obrí la seva boca i els ensenyava, dient:


   1022   1023   1024   1025   1026