Page 1025 - Biblia Català TBS
P. 1025

11 Feliços vosaltres quan us insultin i us persegueixin i diguin, mentint, tota mena de mal contra vosaltres per causa meva:
12 alegreu-vos i exulteu de goig, perquè la vostra recompensa és gran en els cels, que així perseguiren els profetes que us han precedit.
13 Vosaltres sou la sal de la terra. Però si la sal es torna insípida, amb què la salaran? Ja no serveix per a res, sinó per llançar-la fora i ser trepitjada pels homes.
14 Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat posada dalt d’una muntanya.
15 Ni s’encén una llàntia i es posa sota la mesura, sinó que es posa sobre el portallànties i fa llum a tots els qui són a la casa.
16 Així ha de brillar la vostra llum davant dels homes, a   que vegin les vostres bones obres i glori quin el vostre Pare que és en els cels.
17 No penseu que he vingut a abolir la Llei o els Profetes. No he vingut a abolir, sinó a complir.
18 Perquè en veritat us dic: Fins que passi el cel i la terra, ni una iota ni una titlla no passaran de la Llei  ns que tot s’hagi esdevingut.
19 Per tant, el qui desfaci un d’aquests manaments més petits i ensenyi als homes a fer-ho així, serà anomenat molt petit en el regne dels cels. Però qui els faci i ensenyi, aquest serà anomenat gran en el regne dels cels.
20 Perquè us dic que si la vostra jus- tícia no sobrepassa la dels escribes i fariseus, no entrareu pas en el regne dels cels.
21 Heu escoltat que fou dit als antics: No mataràs, i qui mati serà sotmès al judici.
22 Però jo us dic: Tot aquell que tingui ira sense causa contra el seu
5:13 Mc 9:50 5:17 Ps 40:7, 8 5:21 Ex 20:13
Mateu 5
germà serà sotmès al judici, i el qui digui al seu germà: Estúpid, serà sot- mès al sanedrí, i el qui li digui: Idiota, serà sotmès a l’infern de foc.
23 Si, doncs, en presentar la teva ofrena a l’altar, et recordes allí que el teu germà té res contra tu,
24 deixa la teva ofrena allí davant l’altar, vés-te’n a reconciliar-te pri- mer amb el teu germà i després vine a presentar la teva ofrena.
25 Posa’t d’acord ben aviat amb el teu adversari, mentre ets en el camí amb ell, no fos que l’adversari et lliurés al jutge, i el jutge et lliurés a l’agutzil i et llancessin a la presó.
26 En veritat et dic: No en sortiràs  ns que paguis l’últim quadrant.
27 Heu escoltat que fou dit als antics: No cometràs adulteri.
28 Però jo us dic: Tot aquell qui mira una dona per cobejar-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu cor. 29Isielteuulldretetfacaure, arrenca-te’l i llança’l lluny de tu, perquè et val més perdre un dels teus membres que no pas que tot el teu cos sigui llançat a l’infern.
30 I si la teva mà dreta et fa caure, talla-te-la i llança-la lluny de tu, per- què et val més perdre un dels teus membres que no pas que tot el teu cos sigui llançat a l’infern.
31 I fou dit: El qui es divorciï de la seva dona, que li doni un document de divorci.
32 Però jo us dic: El qui es divorcia de la seva dona, llevat del cas de for- nicació, fa que ella cometi adulteri, i el qui es casa amb la divorciada comet adulteri.
33 També heu escoltat que fou dit als antics: No juraràs en fals, sinó que compliràs els teus juraments al Senyor. 34 Però jo us dic: No jureu de cap manera: ni pel cel, perquè és el tron de Déu;
5:27 Ex 20:14 5:31 Dt 24:1 5:33 Lv 19:12
1017


   1023   1024   1025   1026   1027