Page 1028 - Biblia Català TBS
P. 1028

Mateu 7, 8
5 Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull, i llavors t’hi veuràs per treu- re la brossa de l’ull del teu germà.
6 No doneu el que és sant als gos- sos, ni llanceu les vostres perles davant dels porcs, no fos que les trepitgin amb les potes i es girin i us destrossin.
7 Demaneu, i us serà donat; cer- queu, i trobareu; truqueu, i us serà obert.
8 Perquè tot aquell qui demana, rep; i qui cerca, troba; i a qui truca, se li obrirà.
9 O, ¿quin home hi ha entre vosal- tres que si el seu  ll li demana pa, li donarà potser una pedra?
10 I si li demana un peix, li donarà potser una serp?
11 Doncs si vosaltres, que sou do- lents, sabeu donar coses bones als vostres  lls, com més el vostre Pare que és en els cels donarà coses bones als qui li demanin!
12 Per tant, totes les coses que vul- gueu que els homes us facin a vos- altres, feu-les també vosaltres a ells, perquè en això consisteix la Llei i els Profetes.
13 Entreu per la porta estreta. Perquè és ampla la porta i espaiós el camí que mena a la perdició, i són molts els qui hi entren.
14 Perquè és estreta la porta i angost el camí que mena a la vida, i pocs són els qui el troben.
15 Guardeu-vos dels falsos profetes, que vénen a vosaltres amb vestits d’ovella però per dintre són llops rapaços.
16 Pels seus fruits els coneixereu. ¿Es cullen potser raïms dels esbar- zers o  gues dels cards?
17 Així, tot arbre bo fa bons fruits, però l’arbre dolent fa fruits dolents. 18 Un arbre bo no pot fer fruits
7:7-11 Lc 11:9-13 7:13 Lc 13:24 8:2 Mc 1:40-44 1020
dolents, ni un arbre dolent fer fruits bons.
19 Tot arbre que no fa bon fruit és tallat i llançat al foc.
20 Així doncs, pels seus fruits els coneixereu.
21 No tothom qui em diu: Senyor, Senyor, entrarà en el regne dels cels, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare que és en els cels.
22 Molts em diran en aquell dia: Senyor, Senyor, ¿que no vam profe- titzar en el teu Nom, i en el teu Nom vam expulsar dimonis, i en el teu Nom vam fer molts miracles?
23 I llavors els declararé: Mai no us he conegut. Aparteu-vos de mi els qui obreu la iniquitat.
24 Tot aquell, doncs, que escolta aquestes meves paraules i les fa, el compararé a un home assenyat que va edi car la seva casa damunt la roca.
25 I va caure la pluja, i vingueren les riuades, i bufaren els vents, i envestiren contra aquella casa: i no s’ensorrà perquè estava fonamenta- da damunt la roca.
26 I tot aquell que escolta aquestes meves paraules i no les fa, s’assembla a un home desassenyat que va edi - car la seva casa damunt la sorra.
27 I va caure la pluja, i vingueren les riuades, i bufaren els vents, i es llançaren contra aquella casa: i s’ensorrà i fou gran la seva ensorrada.
28 I s’esdevingué que, quan Jesús acabà aquestes paraules, les multituds s’admiraven del seu ensenyament,
29 perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes.
8
I quan va baixar de la muntanya,
el van seguir grans multituds.
2 I heus aquí, vingué un leprós i es prosternava davant d’ell, dient: Senyor, si vols em pots netejar.


   1026   1027   1028   1029   1030