Page 1031 - Biblia Català TBS
P. 1031

20 I heus aquí, una dona que patia un  uix de sang des de feia dotze anys, es va atansar per darrere i tocà la franja del seu mantell.
21 Perquè es deia dintre seu: Si toco tan sols el seu mantell, seré salvada. 22IJesúsesgirà,lavamirarili digué: Tingues con ança,  lla, la teva fe t’ha salvat. I la dona fou sal- vada des d’aquell moment.
23 I Jesús, en arribar a la casa del dirigent, va veure els  autistes i la gent que feia aldarull,
24 i els diu: Aneu-vos-en, perquè la nena no és morta, sinó que dorm. I es reien d’ell.
25 I quan la gent va ser treta a fora, va entrar, li agafà la mà, i la nena es va alçar.
26 I la fama d’aquest fet es va es- campar per tota aquella terra.
27 I Jesús va marxar d’allà i el van seguir dos cecs, que cridaven, dient: Tingues misericòrdia de nosaltres, Fill de David.
28 I quan arribà a la casa se li van atansar els cecs, i Jesús els diu: Creieu que ho puc fer, això? Li di- gueren: Sí, Senyor.
29 Llavors va tocar els seus ulls i digué: Que us sigui fet segons la vostra fe.
30 I se’ls van obrir els ulls. I Jesús els manà severament, dient: Mireu que ningú no ho sàpiga.
31 Però quan se’n van anar escam- paven la fama d’ell per tota aquella terra.
32 I quan ells marxaven, heus aquí, li van portar un home mut, endimoniat. 33 I després d’haver expulsat el di- moni, el mut va parlar. I les multi- tuds s’admiraven, i deien: Mai no s’ha vist una cosa així a Israel.
34 Però els fariseus deien: És pel príncep dels dimonis que expulsa els dimonis.
Mateu 9, 10
35 I Jesús recorria totes les ciutats i els pobles, ensenyant en llurs si- nagogues i predicant l’evangeli del regne, i guarint tota mena de malal- tia i tota mena de dolença entre el poble.
36 I veient les multituds, en tingué compassió perquè estaven fatigats i esgarriats com ovelles que no tenen pastor.
37 Llavors diu als seus deixebles: La collita és abundant, i els treballadors pocs:
38 pregueu, doncs, al Senyor de la collita que enviï treballadors a la seva collita.
2 I els noms dels dotze apòstols són aquests: primer Simó, l’anomenat Pere, i el seu germà Andreu; Jaume del Zebedeu i el seu germà Joan;
3 Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu el publicà; Jaume d’Alfeu i Lebbeu, de sobrenom Tadeu;
4 Simó el cananita, i Judes Iscariot, que el va trair.
5 Jesús va enviar aquests dotze des- prés d’haver-los manat: No aneu per camí de gentils i no entreu en cap ciutat de samaritans,
6 sinó aneu, més aviat, a les ovelles perdudes de la casa d’Israel.
7 Aneu i prediqueu, dient: S’ha apropat el regne dels cels.
8 Guariu malalts, netegeu leprosos, ressusciteu morts, expulseu dimo- nis: de franc heu rebut, doneu de franc.
9 No us proveïu d’or ni de plata ni de coure en els vostres cinyells;
10 ni d’alforja per al camí, ni dues túniques, ni calçat, ni bastons.
9:30 Mt 12:16 9:34 Mt 12:24 9:36 Nm 27:17; Ez 34:5 9:37 Lc 10:2 10:1-4 Mc 3:13-19 10:5-15 Mc 6:7-13
10
I havent cridat els seus dotze
deixebles, els va donar potes- tat sobre els esperits impurs, perquè els expulsessin, i guarissin tota ma- laltia i tota dolença.
1023


   1029   1030   1031   1032   1033