Page 1032 - Biblia Català TBS
P. 1032

Mateu 10
Perquè el treballador es mereix el seu aliment.
11 I en qualsevol ciutat o poble que entreu, cerqueu algú que hi sigui digne, i estigueu-vos allà  ns que marxeu.
12 I quan entreu a la casa, salu- deu-la.
13 I si la casa n’és digna, que la vos- tra pau vingui sobre ella. Però si no en fos digna, que la vostra pau torni a vosaltres.
14 I si algú no us rep, ni escolta les vostres paraules, en sortir d’aquella casa o ciutat, espolseu-vos la pols dels peus.
15 En veritat us dic: Serà més su- portable per a la terra de Sodoma i Gomorra en el dia del judici que no pas per a aquella ciutat.
16 Heus aquí, jo us envio com ove- lles enmig de llops. Sigueu, doncs, prudents com les serps i senzills com els coloms.
17 I guardeu-vos dels homes, per- què us lliuraran als sanedrins i us assotaran en llurs sinagogues.
18 I per causa de mi sereu portats davant de governadors i de reis, com a testimoni per a ells i per als gentils. 19 I quan us hi portin, no us preocu- peu de com o de què direu, perquè en aquell moment se us donarà el que haureu de dir.
20 Perquè no sou vosaltres els qui parleu, sinó l’Esperit del vostre Pare el qui parla en vosaltres.
21 I el germà lliurarà el seu germà a la mort, i el pare el seu  ll. Els  lls s’alçaran contra els seus pares i els duran a la mort.
22 I sereu avorrits de tothom per causa del meu Nom, però el qui per- severi  ns a la  , aquest serà salvat. 23 I quan us persegueixin en aquesta ciutat, fugiu a l’altra. Perquè, en veritat
10:15 Gn 19:24-28 10:17-18 Ft 5:40; 23:33; 25:26 10:34-42 Lc 12:49-53; 14:26, 27 10:35 Mi 7:6
us dic, no acabareu les ciutats d’Israel  ns que vingui el Fill de l’home.
24 El deixeble no és per damunt del mestre, ni el servent, per damunt del seu senyor.
25 El deixeble en té prou de ser com el seu mestre, i el servent, com el seu senyor. Si a l’amo de la casa li han dit Beelzebul, què no diran als que viuen a casa seva!
26 Per tant, no els tingueu por, perquè no hi ha res encobert que no s’hagi de descobrir, ni res amagat que no s’hagi de saber. 27Elqueusdicalafosca,di- gueu-ho a la llum, i el que escolteu a cau d’orella, proclameu-ho dalt dels terrats.
28 I no tingueu por dels qui maten el cos però no poden matar l’ànima, tingueu por més aviat del qui pot destruir l’ànima i el cos a l’infern.
29 ¿No es venen dos pardals per un as? I ni un d’ells no cau a terra sense el permís del vostre Pare.
30 I  ns i tot els cabells del vostre cap estan tots comptats!
31 Per tant, no tingueu por: vosal- tres valeu més que molts pardals.
32 Tot aquell, doncs, que em confes- sarà davant dels homes, jo també el confessaré davant del meu Pare que és en els cels.
33 I aquell que em negarà davant dels homes, jo també el negaré da- vant del meu Pare que és en els cels.
34 No penseu que he vingut a posar la pau sobre la terra. No he vingut a posar la pau, sinó l’espasa.
35 Perquè he vingut a dividir un home contra el seu pare, i una  lla contra la seva mare, i una nora con- tra la seva sogra;
36 i els enemics de l’home seran els de casa seva.
10:26-32 Lc 12:2-9
1024


   1030   1031   1032   1033   1034