Page 1033 - Biblia Català TBS
P. 1033

37 Qui estimi pare o mare més que a mi, no és digne de mi; i qui estimi  llo llamésqueami,noésdigne de mi.
38 Iquinoprenlasevacreuiem segueix darrere, no és digne de mi. 39 Qui trobi la seva vida, la perdrà; i qui perdi la seva vida per causa de mi, la trobarà.
40 Qui us rep a vosaltres, em rep a mi; i qui em rep a mi, rep aquell que m’ha enviat.
41 Qui acull un profeta com a profe- ta, rebrà una recompensa de profeta. I qui acull un just com a just, rebrà una recompensa de just.
42 I qualsevol que doni de beure tan sols un got d’aigua fresca a un d’aquests petits, com a deixeble, en veritat us dic, no perdrà pas la seva recompensa.
Mateu 10, 11
des? Heus aquí, els qui porten robes delicades són a les cases dels reis.
9 I doncs, què vau sortir a veure? Un profeta? Sí, us ho dic, i encara més que un profeta.
10 Perquè aquest és de qui està es- crit: Heus aquí, jo envio el meu mis- satger davant del teu rostre, el qual prepararà el teu camí davant teu.
11 En veritat us dic: Entre els nas- cuts de dona no ha estat alçat ningú més gran que Joan el baptista, però el més petit en el regne dels cels és més gran que ell.
12 I des dels dies de Joan el baptista  ns ara, el regne dels cels pateix violència, i els violents l’arrabassen. 13 Perquè tots els Profetes i la Llei han profetitzat  ns a Joan.
14 I si ho voleu acceptar, ell és Elies, que havia de venir.
15 Qui tingui orelles per escoltar, que escolti.
16 I a què compararé aquesta ge- neració? És semblant als nois que s’asseuen a les places i criden als seus companys,
17 i diuen: Hem fet sonar la  auta per a vosaltres, i no heu dansat, us hem cantat complantes, i no us heu lamentat.
18 Perquè ha vingut Joan, que no menjava ni bevia, i diuen: Té un dimoni.
19 Ha vingut el Fill de l’home, que menja i beu, i diuen: Heus aquí un home golut i bevedor de vi, amic de publicans i pecadors. Però la saviesa ha estat justi cada pels seus  lls.
20 Llavors començà a blasmar les ciutats on s’havien fet la major part de les seves obres poderoses, perquè no s’havien penedit.
21 Ai de tu Corazín! Ai de tu Betsaida! que si a Tir i a Sidó s’haguessin fet les obres poderoses que s’han fet en vos-
11
cions als seus dotze deixebles, va marxar d’allí a ensenyar i a predicar en llurs ciutats.
2 I Joan, havent sentit parlar en la presó de les obres de Crist, li va enviar dos dels seus deixebles,
3 ilidigué:Etstuelquihadevenir o n’hem d’esperar un altre?
4 I Jesús respongué i els digué: Aneu i feu saber a Joan les coses que escolteu i veieu:
5 els cecs hi veuen i els coixos caminen, els leprosos són netejats i els sords hi senten, els morts són ressuscitats i als pobres se’ls anuncia l’evangeli.
6 I feliç el qui no s’entrebanqui en mi.
7 I quan ells se n’anaven, Jesús va
començar a parlar de Joan a les multi- tuds: Què vau sortir a mirar al desert? ¿Una canya sacsejada pel vent?
8 Doncs, què vau sortir a veure? ¿Un home vestit amb robes delica-
I s’esdevingué que, quan Jesús
va acabar de donar instruc-
11:2-19 Lc 7:18-35 11:10 Ml 3:1 11:14 Ml 4:5; Mt 17:12 11:20 Lc 10:13-15
1025


   1031   1032   1033   1034   1035