Page 1034 - Biblia Català TBS
P. 1034

Mateu 11, 12
altres, fa temps que s’haurien penedit amb sac i cendra.
22 Peraixòusdic:ATiriaSidó els serà més suportable en el dia del judici que a vosaltres.
23 I tu, Cafarnaüm, que has estat elevada  ns al cel, seràs abaixada  ns a l’infern. Perquè si a Sodoma s’haguessin fet les obres poderoses que han estat fetes en tu, hauria durat  ns al dia d’avui.
24 Per això us dic: A la terra de Sodoma li serà més suportable en el dia del judici que a tu.
25 En aquella ocasió Jesús va res- pondre i digué: Et dono gràcies Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos, i les has revelades als infants.
26 Sí Pare, perquè així t’ha agradat de fer-ho.
27 Totes les coses m’han estat dona- des pel meu Pare. Ningú no coneix el Fill sinó el Pare, i ningú no coneix el Pare sinó el Fill, i aquell a qui el Fill el vulgui revelar.
28 Veniu a mi tots els qui esteu can- sats i afeixugats, i jo us faré descansar; 29 preneu el meu jou sobre vosal- tres i apreneu de mi, que sóc dòcil i humil de cor, i trobareu descans per a les vostres ànimes.
30 Perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera.
12En aquella ocasió Jesús va passar pels sembrats en dis- sabte. I els seus deixebles tenien fam i van començar a collir espigues i a
menjar.
2 I en veure-ho els fariseus, li digue- ren: Mira, els teus deixebles fan el que no és permès de fer en dissabte. 3 Però ell els digué: ¿No heu llegit el que va fer David quan va tenir fam, ell i els que eren amb ell?
4 ¿ComvaentraralacasadeDéui va menjar dels pans de la presenta- ció, dels quals ni a ell ni als qui eren amb ell no els era permès de menjar, sinó únicament als sacerdots?
5 ¿No heu llegit a la Llei que els dissabtes, els sacerdots profanen el dissabte en el temple, i no en són culpables?
6 Doncs, us dic que aquí n’hi ha un més gran que el temple.
7 I si haguéssiu comprès què sig- ni ca: Vull misericòrdia i no sa- cri ci, no hauríeu condemnat els innocents.
8 Perquè el Fill de l’home és també el Senyor del dissabte.
9 I després de marxar d’allà, va entrar en la sinagoga d’ells.
10 I heus aquí, hi havia un home que tenia la mà seca. I van preguntar a Jesús, a   de poder-lo acusar: És lícit de guarir en dissabte?
11 Però ell els digué: Quin home hi haurà d’entre vosaltres que tingui una ovella, i si li caigués el dissabte en un clot no l’agafaria i la trauria? 12 Doncs, ¿quant més no val un home que una ovella? Per tant, és lícit de fer bé en el dissabte.
13 Llavors diu a l’home: Estén la mà. I l’estengué, i restà restablerta, tan sana com l’altra.
14 I quan els fariseus van sortir, van tenir un consell contra Jesús, per veure de quina manera el des- truirien.
11:23 infern: en grec “hades” 11:27 Jn 3:35; 17:2
12:5 Dia del descans, sàbat 12:7 Os 6:6 12:9-14 Mc 3:1-6
1026
I Jesús, sabent-ho, es va retirar
15
d’allí. I el seguien grans multituds, i els va guarir tots.
16 I els va manar que no el desco- brissin.
17 A   que es complís el que havia estat dit pel profeta Isaïes quan digué:
18 Heus aquí, el meu servent que he elegit, el meu Estimat, en qui s’ha
12:1-8 Mc 2:23-28 12:3 1Sa 21:6


   1032   1033   1034   1035   1036