Page 1036 - Biblia Català TBS
P. 1036

Mateu 12, 13
44 Llavors diu: Tornaré a casa meva d’on he sortit. I quan hi arriba, la troba desocupada, escombrada i endreçada. 45 Aleshores va i agafa amb ell set altres esperits pitjors que ell, i hi entren i hi habiten. I la condició darrera d’aquell home esdevé pitjor que la primera. Així serà també amb aquesta generació dolenta.
46 I mentre ell parlava encara a les multituds, heus aquí, la seva mare i els seus germans eren a fora, cercant de parlar amb ell.
47 I algú li digué: Mira, la teva mare i els teus germans són aquí fora, cercant de parlar amb tu.
48 I responent al qui li parlava, digué: ¿Qui és la meva mare, i qui són els meus germans?
49 I va estendre la mà vers els seus deixebles, i digué: Heus aquí la meva mare i els meus germans.
50 Perquè aquell que faci la voluntat del meu Pare que és en els cels, aquest és el meu germà i germana i mare.
8 I altres van caure sobre la bona terra i van donar fruit, l’una cent, l’altra seixanta i l’altra trenta.
9 Qui tingui orelles per escoltar, que escolti.
10 I es van apropar els deixebles i li van dir: Per què els parles en parà- boles?
11 I respongué i els digué: Perquè a vosaltres us ha estat donat de conèi- xer els misteris del regne dels cels, però a ells no els ha estat donat.
12 Perquè al qui té li serà donat i tindrà en abundància, però al qui no té,  ns allò que té li serà pres.
13 Per això els parlo en paràbo- les, perquè veient-hi no hi veuen, i sentint-hi no hi senten ni entenen. 14 I en ells s’acompleix la profecia d’Isaïes que diu: Per més que escol- teu no comprendreu; i per més que mireu no hi veureu;
15 perquè el cor d’aquest poble s’ha engreixat, i han escoltat pesadament amb les orelles i han tancat els ulls, no fos que hi vegin amb els ulls i es- coltin amb les orelles i comprenguin amb el cor, i es converteixin i els guareixi.
16 Però feliços els vostres ulls, per- què hi veuen; i les vostres orelles, perquè hi senten.
17 Car en veritat us dic: Molts profe- tes i justos van desitjar de veure les coses que vosaltres veieu, i no les van veure, i d’escoltar les coses que escolteu, i no les van escoltar.
18 Vosaltres doncs, escolteu la parà- bola del sembrador.
19 Sempre que algú escolta la pa- raula del regne i no la comprèn, ve el maligne i arrabassa el que s’havia sembrat en el seu cor: aquest és el sembrat vora el camí.
20 I el sembrat sobre el lloc pedre- gós és aquell que escolta la paraula, i de seguit la rep amb alegria.
13
el mar,
2 i es van aplegar grans multituds al voltant d’ell, de manera que entrà a la barca i va seure. I tota la multitud s’estava a la riba.
3 I els va parlar moltes coses en paràboles, dient: Heus aquí, el sem- brador va sortir a sembrar.
4 I mentre sembrava, unes llavors van caure a la vora del camí, i van venir els ocells i les van devorar.
5 I d’altres van caure sobre un lloc pedregós, on no tenien gaire terra, i van brotar de seguit perquè no tenien gruix de terra.
6 Però quan va sortir el sol es van cremar, i com que no tenien arrel, es van assecar.
7 I altres van caure entre espinars, i els espinars van créixer i les van ofegar.
I en aquell dia, Jesús va sortir
de casa i s’estava assegut vora
12:46-50 Mc 3:31-35 13:3 Mc 4:1 13:14-15 Is 6:9-10 13:16-17 Lc 10:23-24 1028


   1034   1035   1036   1037   1038