Page 1038 - Biblia Català TBS
P. 1038

Mateu 13, 14
que un home va trobar i va tornar a amagar. Amb molt de goig se’n va anar i va vendre tot el que tenia i va comprar aquell camp.
45 També, el regne dels cels és semblant a un home comerciant que buscava bones perles,
46 el qual va trobar una perla de gran valor, se n’anà a vendre totes les coses que tenia i la va comprar.
47 També, el regne dels cels és sem- blant a una xarxa calada dins el mar que arreplega tota mena de peixos, 48 la qual, quan va ser plena, la van arrossegar a la platja, es van asseure i van posar en cabassos els peixos bons però van llançar a fora els do- lents.
49 Així serà en la   del segle: els àngels sortiran i triaran els dolents d’enmig dels justos.
50 I els llançaran al forn de foc. Allà hi haurà el plor i el cruixit de les dents.
51 Jesús els diu: Heu entès totes aquestes coses? Li diuen: Sí, Senyor. 52 I els digué: Per això tot escriba instruït en el regne dels cels és sem- blant a un amo de casa, que treu del seu tresor coses noves i coses velles.
53 I s’esdevingué que quan Jesús acabà aquestes paràboles va marxar d’allí.
54 I va tornar a la seva terra i els ensenyava en la sinagoga d’ells, de manera que estaven astorats i deien: ¿D’on li ve aquesta saviesa i aquestes obres poderoses?
55 ¿No és aquest el  ll del fuster? ¿No es diu Maria la seva mare, i els seus germans: Jaume, i Josep, i Simó, i Judes?
56 I les seves germanes, ¿no són totes entre nosaltres? ¿D’on li vénen, doncs, a aquest totes aquestes coses?
57 I es van entrebancar en ell. Però Jesús els digué: No hi ha profeta sense honor sinó en la seva terra i en la seva casa.
58 I allà no hi va fer gaires obres po- deroses a causa de llur incredulitat.
13:53-58 Mc 6:1-6 14:1 Mc 6:14-29 14:13-33 Jn 6:1-21 1030
14
Jesús.
2 I digué als seus criats: Aquest és Joan el baptista; ha ressuscitat d’entre els morts i per això actuen en ell les obres poderoses.
3 Perquè Herodes havia agafat Joan i l’havia lligat i  cat a la presó per causa d’Herodies, la dona del seu germà Felip.
4 Perquè Joan li deia: No t’és lícit de tenir-la.
5 I el volia fer matar, però va tenir por de la multitud, perquè el tenien com a profeta.
6 Però va arribar el dia del nata- lici d’Herodes i la  lla d’Herodies va dansar enmig, i va agradar a Herodes;
7 per això li va prometre amb jura- ment de donar-li qualsevol cosa que demanés.
8 I ella, incitada per la seva mare, digué: Dóna’m aquí sobre una safata el cap de Joan el baptista.
9 I el rei es va entristir, però a causa dels juraments i dels qui eren asse- guts amb ell a taula, manà que l’hi donessin.
10 I va enviar a fer decapitar Joan a la presó.
11 I van dur el seu cap sobre una safata i el van donar a la noia, i ella el va dur a la seva mare.
12 I els seus deixebles hi van anar, van prendre el cos i el sepultaren. I van venir a explicar-ho a Jesús.
13 I quan Jesús ho hagué escoltat, es retirà d’allí amb una barca vers un lloc desert, en privat. Però quan
En aquell temps Herodes el tetrarca va sentir la fama de


   1036   1037   1038   1039   1040