Page 1041 - Biblia Català TBS
P. 1041

tud perquè ja fa tres dies que estan amb mi i no tenen res per menjar, i no els vull acomiadar dejuns, no sigui que defalleixin pel camí.
33 I els seus deixebles li diuen: ¿D’on traurem tants pans en un de- sert per satisfer aquesta multitud tan gran?
34 I Jesús els diu: Quants pans teniu? I li digueren: Set, i uns pocs peixets.
35 I va manar a les multituds que s’asseguessin a terra.
36 I va prendre els set pans i els peixos, va donar gràcies, els partí i els donà als seus deixebles, i els deixebles a la multitud.
37 I tots menjaren i restaren satis- fets. I van recollir el que sobrava dels bocins: set cistelles plenes.
38 I els qui havien menjat eren quatre mil homes, a part de dones i de nens. 39 I després d’acomiadar les multi- tuds, va pujar a la barca i va venir als termes de Magdalà.
Mateu 15, 16
7 I ells pensaven dintre seu dient: És perquè no hem pres pans.
8 I Jesús se n’adonà i els digué: Per què penseu dins vostre que no heu agafat pans, homes de poca fe?
9 Encara no enteneu? I, ¿no recor- deu els cinc pans entre els cinc mil i quants coves en vau recollir?
10 ¿Ni els set pans entre els quatre mil, i quantes cistelles en vau reco- llir?
11 ¿Com és que no enteneu que no us he parlat de pa, sinó de guardar-vos del llevat dels fariseus i saduceus?
12 Llavors van comprendre que no havia parlat de guardar-se del llevat del pa, sinó de la doctrina dels fari- seus i saduceus.
13 I quan Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Filip, va preguntar als seus deixebles, dient: ¿Qui diuen els homes que sóc jo, el Fill de l’home? 14 I digueren: Uns, Joan el baptista, altres, Elies, i d’altres, Jeremies o un dels profetes.
15 Els diu: ¿I vosaltres, qui dieu que sóc?
16 I Simó Pere va respondre i digué: Tu ets el Crist, el Fill del Déu vivent. 17 I Jesús respongué, i li va dir: Feliç ets, Simó Bar-Jonàs, perquè això no t’ho ha revelat la carn ni la sang, sinó el meu Pare que és en els cels.
18 IjoetdicquetuetsPere,isobre aquesta pedra edi caré la meva es- glésia, i les portes de l’infern no prevaldran contra ella.
19 I et donaré les claus del regne dels cels, i tot el que lligaràs sobre la terra, serà lligat en els cels, i tot el que deslligaràs sobre la terra serà deslligat en els cels.
20 Llavors va manar als deixebles que no diguessin a ningú que ell era Jesús, el Crist.
21 D’ençà de llavors Jesús va co- mençar a manifestar als seus dei-
16
li van demanar que els mostrés un senyal del cel.
2 Ell respongué i els digué: Quan es fa vespre dieu: Farà bon temps, perquè el cel és rogent.
3 I a l’alba: Avui hi haurà tempes- ta perquè el cel és rogent i fosc. Hipòcrites! Sabeu distingir l’aspecte del cel, però en canvi no podeu dis- tingir els senyals dels temps.
4 Una generació dolenta i adúltera busca un senyal. I no li serà donat cap senyal sinó el senyal del profeta Jonàs. I els va deixar i se n’anà.
5 I els seus deixebles passaven a l’altra riba i s’havien oblidat d’agafar pans.
6 I Jesús els digué: Vigileu i guardeu-vos del llevat dels fariseus i saduceus.
16:1 Mc 8:11 16:4 Jo 1:17 16:17 Arameu:  ll de Jonàs
I es van acostar els fariseus i
els saduceus per temptar-lo, i
16:10 Mt 15:34-38 16:16 Mt 14:33
16:9 Mt 14:17, 21
16:18 Is 28:16; 1Co 3:11 16:18 infern: en grec hades
1033


   1039   1040   1041   1042   1043