Page 1042 - Biblia Català TBS
P. 1042

Mateu 16, 17
xebles que calia que ell anés a Jerusalem, i patís molt per part dels ancians i dels principals sacerdots i dels escribes, i que fos mort i que al tercer dia ressuscités.
22 I Pere, duent-lo a part, va comen- çar a renyar-lo, dient: Déu tingui misericòrdia de tu, Senyor! Això no t’ha de succeir pas!
23 Però ell es va girar, i digué a Pere: Vés-te’n darrere meu, Satanàs; m’ets un entrebanc perquè no penses les coses de Déu, sinó les dels homes.
24 Llavors Jesús digué als seus dei- xebles: Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si mateix i prengui la seva creu i em segueixi. 25 Perquè el qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà; i el qui perdi la seva vida per causa de mi, la trobarà.
26 Perquè, ¿quin pro t en trauria l’home si guanyés el món sencer però perdés la seva ànima? O, què donarà l’home a canvi de la seva ànima?
27 Perquè el Fill de l’home vindrà en la glòria del seu Pare amb els seus àngels, i llavors pagarà a cadascú segons les seves obres.
28 En veritat us dic: N’hi ha alguns dels aquí presents que no tastaran pas la mort  ns que hagin vist el Fill de l’home venint en el seu regne.
17I sis dies després, Jesús va prendre Pere i Jaume i Joan, el seu germà, i se’ls va endur dalt
d’una muntanya alta, en privat.
2 I es va trans gurar davant d’ells, i la seva cara va resplendir com el sol, i els seus vestits es van tornar blancs com la llum.
3 I heus aquí, se’ls van aparèixer Moisès i Elies que conversaven amb ell.
4 I Pere respongué i digué a Jesús: Senyor, és bo per a nosaltres de ser aquí. Si vols, fem aquí tres cabanes,
unaperatuiunaperaMoisèsiuna per a Elies.
5 Encara estava parlant quan de sobte un núvol lluminós els va co- brir. I heus aquí, una veu des del núvol que digué: Aquest és el meu Fill estimat, en qui tinc la meva complaença. Escolteu-lo.
6 I quan els deixebles ho van sentir, van caure sobre els seus rostres i els va agafar molta por.
7 I Jesús es va atansar, els va tocar i digué: Alceu-vos i no tingueu por.
8 I ells van alçar els ulls i no van veure ningú sinó Jesús sol.
9 I baixant de la muntanya, Jesús els manà, dient: No conteu a ningú la visió  ns que el Fill de l’home sigui ressuscitat d’entre els morts.
10 I els deixebles li van preguntar, dient: Per què diuen els escribes, doncs, que Elies ha de venir primer? 11 I Jesús respongué, i els digué: Elies certament ve primer i resta- bleix totes les coses.
12 Però us dic que Elies ja ha vingut i no el van reconèixer, sinó que van fer amb ell tot el que van voler. Així també el Fill de l’home ha de patir de part d’ells.
13 Llavors els deixebles van com- prendre que els havia parlat de Joan el baptista.
14 I quan van arribar on era la mul- titud, se li atansà un home que es va agenollar davant d’ell i digué:
15 Senyor, tingues misericòrdia del meu  ll, que és llunàtic i sofreix ter- riblement. Perquè sovint cau al foc i sovint a l’aigua.
16 I l’he portat als teus deixebles, i no l’han pogut guarir.
17 I Jesús va respondre i digué: Oh generació incrèdula i perversa! ¿Fins quan hauré de ser entre vosaltres? ¿Fins quan us hauré de suportar? Porteu-me’l aquí.
16:25-26 segons el context, el mot grec “psikhé” pot signi car “vida” o “ànima”
16:26 Ps 49:8 16:27 Ap 22:12 16:28 Mc 9:1 17:1 Mc 9:2-8 17:5 Mt 3:17 17:10 Ml 4:5, 6
1034


   1040   1041   1042   1043   1044