Page 1045 - Biblia Català TBS
P. 1045

7 Li diuen: Doncs, ¿per què Moisès va manar de donar una acta de di- vorci i repudiar-la?
8 Els diu: Perquè Moisès, a causa de la duresa del vostre cor, us va permetre de repudiar les vostres mullers; però al principi no era així. 9Iusdicqueelquirepudiïla seva muller, si no és per causa de fornicació, i es casi amb una altra, comet adulteri; i el qui es casi amb la repudiada, comet adulteri.
10 Els seus deixebles li diuen: Si és així la situació de l’home amb la seva muller, no convé de casar-se. 11 I els digué: No tots accepten aquesta paraula, només aquells a qui és donat.
12 Perquè hi ha eunucs que han nascut així del ventre de la mare, i hi ha eunucs que han estat fets eunucs pels homes, i hi ha eunucs que s’han fet eunucs ells mateixos per causa del regne dels cels. Qui ho pugui acceptar, que ho accepti.
13 Llavors li van dur uns nens a   que els imposés les mans i pregués, però els deixebles els van renyar.
14 Però Jesús digué: Deixeu els nens i no els impediu de venir a mi, per- què dels qui són com ells és el regne dels cels.
15 I després d’imposar-los les mans, va marxar d’allí.
16 Iheusaquí,envavenirunili digué: Mestre bo, ¿quina cosa bona he de fer per obtenir la vida eterna? 17 I li digué: ¿Per què em dius bo? No hi ha ningú bo sinó un: Déu. I si vols entrar a la vida, guarda els manaments.
18 Li diu: Quins? I Jesús li digué: No mataràs, no cometràs adulteri, no robaràs, no diràs fals testimoni,
19 honra el teu pare i la teva mare, i estimaràs el teu proïsme com a tu mateix.
Mateu 19, 20
20 El jove li diu: He guardat totes aquestes coses des de la meva joven- tut, ¿què més em falta?
21 Jesús li digué: Si vols ser perfecte, vés, ven totes les teves possessions i dóna-ho als pobres i tindràs un tre- sor en el cel, i vine, segueix-me.
22 Però quan el jove hagué escoltat aquestes paraules, se’n va anar tot trist, perquè tenia moltes propietats.
23 I Jesús va dir als seus deixebles: En veritat us dic que difícilment un ric entrarà en el regne dels cels.
24 I encara us dic: És més fàcil que un camell passi pel forat d’una agulla que un ric entri en el regne de Déu.
25 I en escoltar això, els seus deixe- bles restaren totalment esbalaïts, i digueren: Doncs, qui pot ser salvat? 26 I Jesús els va mirar, i els digué: Per als homes això és impossible, però per a Déu totes les coses són possibles.
27 Llavors Pere va respondre i li digué: Heus aquí, nosaltres ho hem deixat tot i t’hem seguit. Què hi haurà per a nosaltres, doncs?
28 I Jesús els digué: En veritat us dic que vosaltres, els qui m’heu seguit, en la regeneració, quan el Fill de l’home segui sobre el tron de la seva glòria, vosaltres també seureu sobre dotze trons, judicant les dotze tribus d’Israel.
29 I tot el qui haurà deixat cases o germans o germanes o pare o mare o dona o  lls o camps per causa del meu Nom, rebrà cent vegades més i heretarà la vida eterna.
30 I molts que són primers seran darrers, i els darrers, primers.
19:7 Dt 24:1 19:9 Lc 16:18 19:18-19 Ex 20:12-16; Dt 5:16-20; Lv 19:18 19:21 Jn 12:26 19:26 Gn 18:14; Jr 32:17; Lc 1:37 19:28 1Co 6:2
20
Perquè el regne dels cels és
semblant a un amo de casa que va sortir a l’alba a llogar jorna- lers per a la seva vinya.
1037


   1043   1044   1045   1046   1047