Page 1047 - Biblia Català TBS
P. 1047

30 I heus aquí, dos cecs que eren asseguts vora el camí, havent sentit que Jesús estava passant, van cridar, dient: Tingues misericòrdia de nosal- tres, Senyor, Fill de David!
31 I la multitud els renyava perquè callessin. Però ells cridaven més, dient: Tingues misericòrdia de nosal- tres, Senyor, Fill de David!
32 I Jesús es va aturar, els cridà i digué: Què voleu que faci per vosal- tres?
33 Li diuen: Senyor, que els nostres ulls siguin oberts.
34 I Jesús en va tenir compassió, els tocà els ulls i immediatament els seus ulls van rebre la vista, i el van seguir.
Mateu 20, 21
Hosanna al Fill de David. Beneït el qui ve en Nom del Senyor. Hosanna en les altures!
10 I quan ell va entrar a Jerusalem, tota la ciutat es va commoure, i deien: Qui és aquest?
11 I les multituds deien: Aquest és Jesús, el Profeta, el de Natzaret de Galilea.
12 I Jesús va entrar en el temple de Déu i expulsà tots els qui venien i compraven en el temple. I va cap- girar les taules dels canvistes i les cadires dels qui venien coloms.
13 I els diu: Està escrit: La meva casa serà anomenada casa de pregà- ria; però vosaltres n’heu fet una cova de lladres.
14 I van acudir a ell cecs i coixos, en el temple, i els va guarir.
15 Però els principals sacerdots i els escribes, en veure les meravelles que havia fet, i els nens que cridaven en el temple dient: Hosanna al Fill de David!, es van enfadar
16 i li digueren: ¿Sents el que estan dient, aquests? I Jesús els diu: Sí. ¿No heu llegit mai: De la boca dels infants i dels nadons t’has preparat una lloança?
17 I els va deixar i va sortir fora de la ciutat, cap a Betània, i hi va passar la nit.
18 I a l’alba, tornant a la ciutat, va tenir gana.
19 I va veure una  guera prop del camí, hi va anar i no hi trobà res sinó fulles solament, i li diu: Que mai més no surti fruit de tu. I la  guera es va assecar a l’instant.
20 I en veure-ho els deixebles es van estranyar i deien: ¿Com és que la  guera s’ha assecat a l’instant?
21 I Jesús respongué i els digué: En veritat us dic: Si teniu fe i no dub- teu, no sols fareu això de la  guera,
21
muntanya de les Oliveres, llavors Jesús va enviar dos deixebles,
2 dient-los: Aneu al poble del da- vant, i de seguit trobareu una so- mera fermada i un pollí amb ella. Desfermeu-los i porteu-me’ls.
3 I si algú us digués res, direu: El Senyor els ha de menester, i de se- guit els tornarà.
4 I tot això s’esdevingué a   que es complís el que fou anunciat per mitjà del profeta, en dir:
5 Digueu a la Filla de Sió: Mira, el teu Rei ve cap a tu, dòcil i muntat sobre un ase i un pollí  ll d’animal de jou.
6 I els deixebles hi van anar i van fer com Jesús els havia manat.
7 Van portar la somera i el pollí i van posar els seus mantells damunt, i ell es va asseure a sobre.
8 I la majoria de la multitud van estendre els seus mantells pel camí, i altres tallaven branques dels arbres i les estenien pel camí.
9 I les multituds que anaven davant i les que el seguien cridaven, dient:
I quan eren prop de Jerusalem
i van arribar a Betfagé, a la
21:1 Mc 11:1-10 21:4-5 Za 9:9 21:9 Ps 118:25, 26 21:13 Is 56:7; Jr 7:11 21:16 Ps 8:2
1039


   1045   1046   1047   1048   1049