Page 1049 - Biblia Català TBS
P. 1049

ràboles, van comprendre que parlava d’ells.
46 I cercaven d’agafar-lo, però van tenir por de les multituds, perquè el tenien per profeta.
Mateu 21, 22
14 Perquè molts són cridats, però pocs elegits.
15 Llavors els fariseus van marxar i tingueren un consell sobre com poder-lo atrapar en alguna paraula. 16 I li van enviar els deixebles d’ells amb els herodians i li digueren: Mestre, sabem que ets veraç i ense- nyes el camí de Déu en veritat, i no tens parcialitat vers ningú, perquè no mires l’aparença dels homes.
17 Digues-nos, doncs, què et sem- bla: ¿És lícit de donar tribut al Cèsar, o no?
18 Però Jesús, que coneixia la seva malícia, digué: Per què em poseu a prova, hipòcrites?
19 Mostreu-me la moneda del tribut. I li van presentar un denari.
20 I els diu: De qui és aquesta  gura i la inscripció?
21 Li diuen: Del Cèsar. Llavors els diu: Doncs, torneu al Cèsar el que és delCèsar,iaDéuelqueésdeDéu. 22 I en escoltar això, es van admirar; i el van deixar i se’n van anar.
23 Aquell dia van venir a ell uns saduceus, els quals diuen que no hi ha resurrecció, i li van preguntar,
24 dient: Mestre, Moisès digué: Si algú mor sense tenir  lls, el seu germà es casarà amb l’esposa d’ell i donarà descendència al seu germà. 25 I hi havia entre nosaltres set ger- mans. I el primer es va casar i com que va morir sense tenir descen- dència, deixà la seva muller al seu germà.
26 Igualment va passar amb el segon, i el tercer,  ns al setè.
27 I després de tots va morir també la dona.
28 En la resurrecció, doncs, ¿de quin dels set serà la muller? Perquè tots la van tenir.
29 Jesús respongué i els digué: Aneu errats perquè no coneixeu les Escriptures i el poder de Déu.
22
2 El regne dels cels és semblant a un rei que va fer unes bodes per al seu  ll.
3 I va enviar els seus servents a cridar els convidats a les bodes, però no van voler venir.
4 Va tornar a enviar uns altres ser- vents, dient: Digueu als convidats: Heus aquí, he preparat el meu ban- quet, ja han matat els meus vedells i els animals d’engreix, i tot és a punt. Veniu a les bodes.
5 Peròellsnoenvanfercas,ise n’anaren: l’un al seu camp i l’altre al seu negoci;
6 i els altres van agafar els seus ser- vents, els van ultratjar i els van matar. 7 Iquanelreihovasentir,esva enutjar i va enviar els seus exèrcits i va destruir aquells homicides i va incendiar llur ciutat.
8 Llavors diu als seus servents: La boda ja està preparada, però els con- vidats no n’eren dignes.
9 Aneu, doncs, als creuaments de camins i convideu a les bodes tots els qui trobeu.
10 I aquells servents van sortir als camins i van aplegar tots els qui van trobar, dolents i bons; i la boda es va omplir de comensals.
11 I el rei va entrar a veure els co- mensals i va veure allà un home que no duia vestit de boda,
12 i li diu: Amic, ¿com has entrat aquí sense vestit de boda? I aquell va callar.
13 Llavors el rei digué als servents: Emporteu-vos-el lligat de peus i mans, i llanceu-lo a la fosca de fora: allà serà el plor i el cruixit de les dents.
22:13 Mt 8:12; 25:30; Lc 13:28 22:15 Mc 12:13-37
I Jesús va respondre i els parlà
novament en paràboles, dient:
22:24 Dt 25:5
1041


   1047   1048   1049   1050   1051