Page 1050 - Biblia Català TBS
P. 1050

Mateu 22, 23
30 Perquè en la resurrecció ni es casen ni són donats en casament, sinó que són com els àngels de Déu en el cel.
31 I concernent la resurrecció dels morts, ¿no heu llegit allò que Déu us va parlar, dient:
32 Jo sóc el Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob? Déu no és Déu de morts, sinó de vius.
33 I després d’escoltar, les multituds restaren esbalaïdes per la seva doc- trina.
34 I els fariseus, havent sentit que havia fet callar els saduceus, es van reunir tots plegats.
35 I un d’ells, que era doctor de la Llei, li va preguntar per posar-lo a prova, i digué:
36 Mestre, quin és el manament més gran de la Llei?
37 I Jesús li digué: Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor, i amb tota la teva ànima, i amb tota la teva ment.
38 Aquest és el primer i el més gran manament.
39 I el segon li és semblant: Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix.
40 D’aquests dos manaments depe- nen tota la Llei i els Profetes.
41 I mentre els fariseus estaven reu- nits, Jesús els preguntà, dient:
42 Què en penseu del Crist? De qui és  ll? Li diuen: De David.
43 Ell els diu: Doncs, ¿com és que David, en l’Esperit, l’anomena Senyor, en dir:
44 El Senyor ha dit al meu Senyor: Seu a la meva dreta  ns que posi els teus enemics a l’escambell dels teus peus?
45 Si David, doncs, l’anomena Senyor, ¿com és  ll seu?
46 I ningú no li podia respondre paraula, i des d’aquell dia ningú no va gosar fer-li més preguntes.
22:32 Ex 3:6,15,16 22:37 Dt 6:5 22:39 Lv 19:18 1042
23Llavors Jesús va parlar a les multituds i als seus deixebles, 2 dient: A la càtedra de Moisès s’han assegut els escribes i els fari-
seus.
3 Per tant, tot el que us diguin que heu de guardar, guardeu-ho i feu-ho, però no feu segons les seves obres, perquè diuen i no fan.
4 Perquè lliguen càrregues pesades i difícils de portar i les posen damunt les espatlles dels homes, però ells no les volen moure ni amb un dit.
5 I fan totes les seves obres a   de ser vistos per la gent. Eixamplen les seves  lactèries i allarguen les fran- ges dels seus mantells;
6 i els agraden els primers llocs en els convits, i els primers seients en les sinagogues,
7 i les salutacions a les places, i que els homes els diguin: Rabbí, Rabbí. 8 Però vosaltres no us feu anome- nar Rabbí, perquè només un és el vostre Mestre, el Crist, i tots vosal- tres sou germans.
9 I no anomeneu a ningú sobre la terra pare vostre, perquè només un és el vostre Pare, el qui és en els cels. 10 Ni us feu anomenar mestres, per- què només un és el vostre Mestre, el Crist.
11 I el més gran entre vosaltres serà el vostre servidor.
12 I tot el qui s’exalçarà serà hu- miliat, i tot el qui s’humiliarà serà exalçat.
13 Però ai de vosaltres escribes i fariseus, hipòcrites! Perquè tanqueu el regne dels cels davant dels homes, perquè vosaltres no hi entreu ni dei- xeu entrar els qui hi voldrien entrar. 14 Ai de vosaltres escribes i fariseus, hipòcrites! Perquè devoreu les cases de les viudes i feu llargues pregàries com a pretext. A causa d’això rebreu una condemnació més gran.
15 Ai de vosaltres escribes i fariseus, hipòcrites! Perquè recorreu el mar i
22:44 Ps 110:1 23:1 Mc 12:38-40


   1048   1049   1050   1051   1052