Page 1051 - Biblia Català TBS
P. 1051

la terra per fer un prosèlit i, quan ho és, el feu  ll de l’infern el doble que vosaltres.
16 Ai de vosaltres, guies cecs, que dieu: Si algú jura pel santuari, no és res, però si jura per l’or del santuari, hi està obligat.
17 Insensats i cecs! Què és més gran: l’or o el santuari que santi ca l’or? 18 I dieu: Si algú jura per l’altar, no és res, però si jura per l’ofrena que hi ha damunt, hi està obligat.
19 Insensats i cecs! Què és més gran: l’ofrena o l’altar que santi ca l’ofrena?
20 Per tant, el qui jura per l’altar, jura per aquest i per totes les coses que hi ha damunt d’aquest.
21 I qui jura pel santuari, jura per aquest i per aquell qui l’habita.
22 I qui jura pel cel, jura pel tron de Déu i per aquell que hi seu.
23 Ai de vosaltres escribes i fariseus, hipòcrites! Perquè pagueu el delme de la menta i del fonoll i del comí, i heu deixat les coses més importants de la llei: la justícia i la misericòrdia i la fe. Cal fer aquestes coses, sense deixar aquelles.
24 Guies cecs, que coleu el mosquit i us empasseu el camell!
25 Ai de vosaltres escribes i fariseus, hipòcrites! Perquè netegeu el defora de la copa i del plat, però per dintre esteu plens de rapacitat i d’intempe- rància.
26 Fariseu cec! Neteja primer el de- dinsdelacopaidelplat,a queel seu defora també sigui net.
27 Ai de vosaltres escribes i fariseus, hipòcrites! Perquè sou semblants a sepulcres emblanquinats que de fora semblen bonics, però per dintre són plens d’ossos de morts i de tota brutícia.
28 Així també vosaltres, de fora sembleu justos als homes, però per dintre esteu plens d’hipocresia i d’iniquitat.
Mateu 23, 24
29 Ai de vosaltres escribes i fariseus, hipòcrites! Perquè construïu les tom- bes dels profetes i adorneu els sepul- cres dels justos,
30 i dieu: Si haguéssim viscut en els dies dels nostres pares, no hauríem estat còmplices amb ells en la sang dels profetes.
31 Així us feu testimonis contra vos- altres mateixos que sou  lls d’aquells que van matar els profetes.
32 Ompliu vosaltres, doncs, la me- sura dels vostres pares!
33 Serps, cria d’escurçons! ¿Com fu- gireu de la condemnació de l’infern?
34 Per això, heus aquí, jo us envio profetes i savis i escribes, i alguns els matareu i els cruci careu, d’altres els assotareu en les vostres sinago- gues i els perseguireu de ciutat en ciutat.
35 A   que vingui sobre vosaltres tota la sang justa vessada sobre la terra, des de la sang del just Abel  ns a la sang de Zacaries,  ll de Baraquies, que vau assassinar entre el santuari i l’altar.
36 En veritat us dic: Totes aquestes coses vindran sobre aquesta generació.
37 Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i apedregues els qui li han estat enviats! Quantes vegades he volgut aplegar els teus  lls, com una gallina aplega els seus pollets sota les ales, i no heu volgut!
38 Heus aquí, la vostra casa us és deixada deserta.
39 Perquè us dic: Des d’ara no em veureu més  ns que digueu: Beneït el qui ve en Nom del Senyor!
23:25 Mc 7:4 23:35 Gn 4:8; 2Cr 24:20, 21 23:37 Lc 13:34 23:39 Ps 118:26; Mt 21:9 24:1 Mc 13:1-37
24
I Jesús va sortir i se n’anà
del temple. I se li van atansar els seus deixebles per mostrar-li els edi cis del temple.
2 I Jesús els va dir: ¿No veieu tot això? En veritat us dic: no restarà
1043


   1049   1050   1051   1052   1053