Page 1054 - Biblia Català TBS
P. 1054

Mateu 25
12 Però ell respongué i digué: En veritat us dic, no us conec.
13 Vetlleu, doncs, perquè no sabeu el dia ni l’hora en què el Fill de l’home ha de venir.
14 Perquè el regne dels cels és com un home que havia de marxar de viatge i va cridar els seus servents i els va lliurar els seus béns.
15 I a un li va donar cinc talents, a un altre dos i a l’altre un, a cadascú segons la seva pròpia capacitat. I després va marxar de viatge.
16 I el qui havia rebut cinc talents se n’anà i va negociar amb ells i va fer cinc talents més.
17 Igualment així el qui n’havia rebut dos, ell també va guanyar dos talents més.
18 Però el qui n’havia rebut un, se n’anàivaferunclotaterraihiva colgar el diner del seu senyor.
19 I després de molt temps va arri- bar el senyor d’aquells servents i va passar comptes amb ells.
20 I es va presentar el qui havia rebut cinc talents i va dur cinc talents més, dient: Senyor, em vas donar cinc talents; heus aquí, he guanyat cinc talents més.
21 I el seu senyor li digué: Ben fet, servent bo i  del. Has estat  del sobre poc, et posaré sobre molt. Entra en el goig del teu senyor.
22 I es va presentar també el qui havia rebut dos talents i digué: Senyor, em vas donar dos talents; heus aquí, he guanyat dos talents més.
23 El seu senyor li digué: Ben fet, servent bo i  del. Has estat  del sobre poc, et posaré sobre molt. Entra en el goig del teu senyor.
24 I es va presentar també el qui havia rebut un talent i digué: Senyor, sé que ets un home sever, que segues on no has sembrat i re- culls d’on no has escampat.
25 I vaig tenir por i me’n vaig anar a colgar el teu talent a terra. Mira, aquí tens el que és teu.
26 I el seu senyor respongué i li digué: Servent dolent i gandul! ¿Sabies que sego on no he sembrat i recullo d’on no he escampat?
27 Doncs, et calia  car el meu diner als banquers, i en tornar jo hauria rebut el que és meu amb l’interès. 28 Preneu-li, doncs, el talent, i doneu-lo al qui té els deu talents.
29 Perquè a tot aquell qui té, li serà donat i tindrà en abundor, però al qui no té,  ns allò que té li serà pres. 30 I el servent inútil, llanceu-lo a la fosca de fora. Allí serà el plor i el cruixit de les dents.
31 Quan el Fill de l’home vingui en la seva glòria, i tots els sants àngels amb ell, llavors s’asseurà sobre el tron de la seva glòria.
32 I seran reunits davant d’ell tots els pobles. I els separarà els uns dels altres, com el pastor separa les ove- lles dels cabrits.
33 I posarà les ovelles a la seva dreta, i els cabrits a l’esquerra.
34 Llavors el rei dirà als de la seva dreta: Veniu, beneïts del meu Pare, hereteu el regne preparat per a vos- altres des de la fundació del món.
35 Perquè vaig tenir fam i em vau donar de menjar, vaig tenir set i em vau donar de beure, era estranger i em vau acollir,
36 estava despullat i em vau vestir, estava malalt i em vau visitar, era a la presó i em vau venir a veure.
37 Llavors els justos li respondran, dient: Senyor, ¿quan et vam veure famolenc i et vam alimentar, o asse- degat i et vam donar de beure?
38 ¿Iquanetvamveureestrangeriet vam acollir, o despullat i et vam vestir? 39 ¿I quan et vam veure malalt, o a la presó, i et vam venir a visitar?
25:14 Lc 19:12-27 25:29 Mt 13:12 25:31 Mt 16:27 1046


   1052   1053   1054   1055   1056