Page 1055 - Biblia Català TBS
P. 1055

40 I el rei respondrà i els dirà: En veritat us dic que en la mesura que ho vau fer a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho vau fer.
41 Llavors dirà també als de l’esquerra: Aparteu-vos de mi, maleïts, al foc etern preparat per al diable i els seus àngels.
42 Perquè vaig tenir fam i no em vau donar de menjar, vaig tenir set i no em vau donar de beure,
43 era estranger i no em vau acollir, estava despullat i no em vau vestir, estava malalt i a la presó, i no em vau visitar.
44 Llavors ells també li respondran, dient: Senyor, ¿quan et vam veure famolenc o assedegat o estranger o despullat o malalt o a la presó, i no et vam assistir?
45 Llavors els respondrà, dient: En veritat us dic que en la mesura que no ho vau fer a un d’aquests més petits, tampoc a mi no m’ho vau fer. 46 I aquests aniran al càstig etern, i els justos a la vida eterna.
Mateu 25, 26
7 va venir a ell una dona que portava un  ascó d’alabastre amb un ungüent de gran preu, i el va vessar sobre el seu cap mentre estava reclinat a taula. 8 I en veure-ho els seus deixebles, es van indignar i digueren: Per què aquest malgastament?
9 Perquè aquest ungüent s’hauria pogut vendre per molt, i s’hauria pogut donar als pobres.
10 I Jesús se n’adonà i els digué: Per què amoïneu aquesta dona? Ha fet amb mi una obra bona.
11 Perquè de pobres sempre en tin- dreu entre vosaltres, però a mi no sempre em tindreu.
12 Perquè ella, en vessar aquest ungüent sobre el meu cos, ho ha fet per a la meva sepultura.
13 En veritat us dic: A tot arreu del món on sigui predicat aquest evan- geli, s’explicarà també en memòria seva el que ella ha fet.
14 Aleshores un dels dotze, l’anome- nat Judes Iscariot, anà als principals sacerdots,
15 i digué: Què em voleu donar, i jo us el lliuraré? I ells li van pesar trenta peces de plata.
16 I des d’aleshores buscava una oportunitat per lliurar-lo.
17 I el primer dia dels Àzims, els deixebles vingueren a Jesús i li di- gueren: On vols que t’ho preparem per menjar la Pasqua?
18 I digué: Aneu a la ciutat, a un cert home, i digueu-li: El Mestre diu: El meu temps és a prop, celebraré la Pasqua a casa teva amb els meus deixebles.
19 I els deixebles ho van fer com Jesús els havia manat, i van preparar la Pasqua.
20 I arribat el vespre, era a taula amb els dotze.
26
paraules, que digué als seus dei- xebles:
2 Sabeu que d’aquí a dos dies és la Pasqua, i el Fill de l’home serà lliurat perquè sigui cruci cat.
3 Llavors es van reunir els prin- cipals sacerdots i els escribes i els ancians del poble al palau del gran sacerdot, que es deia Caifàs.
4 I van fer un consell per agafar Jesús amb un engany i matar-lo.
5 Però deien: No pas durant la festa, a   que no es produeixi un avalot entre el poble.
6 I quan Jesús era a Betània, a casa de Simó el leprós,
I s’esdevingué, quan Jesús va
acabar de dir totes aquestes
25:40 Mc 9:41 25:41 Mt 13:42; Ap 20:10 25:46 Jn 5:29 26:2 Mc 14:1-2 26:15 Ex 21:32; Za 11:12, 13
1047


   1053   1054   1055   1056   1057