Page 1056 - Biblia Català TBS
P. 1056

Mateu 26
21 I mentre menjaven, digué: En veritat us dic, un de vosaltres em lliurarà.
22 I profundament entristits, van co- mençar a dir-li cadascun: ¿No sóc pas jo, Senyor?
23 Ell va respondre i digué: El qui ha catlamàambmienelplat, aquest em lliurarà.
24 Certament el Fill de l’home se’n va, tal com està escrit d’ell; però ai d’aquell home per qui el Fill de l’home és lliurat! Li hauria estat millor de no haver nascut a aquell home!
25 I Judes, el qui el lliurava, va res- pondre i digué: No sóc pas jo, Rabbí? Li diu: Tu ho has dit.
26 I mentre menjaven, Jesús va prendre el pa i, havent beneït, el va partir i el donà als deixebles, i digué: Preneu, mengeu, això és el meu cos. 27 I va prendre la copa i, havent donat gràcies, els la donà, dient: Beveu-ne tots,
28 perquè això és la meva sang, la del nou pacte, que és vessada per a molts, per a la remissió dels pecats. 29 I us dic: Des d’ara no beuré més d’aquest fruit del cep  ns aquell dia quan el beuré nou amb vosaltres en el regne del meu Pare.
30 I van cantar l’himne, i van sortir vers la muntanya de les Oliveres.
31 Llavors Jesús els diu: Tots vosal- tres us entrebancareu en mi, aquesta nit. Perquè està escrit: Feriré el pas- tor, i seran dispersades les ovelles del ramat.
32 Però després que hagi ressuscitat, aniré davant vostre a Galilea.
33 I Pere va respondre i li digué: Encara que tots s’entrebanquessin en tu, jo mai no m’entrebancaré.
34 Jesús li digué: En veritat et dic: Aquesta mateixa nit, abans que canti el gall, em negaràs tres vega- des.
26:23 Ps 41:9; 55:12-14 26:28 Jr 31:31; Ex 24:8 1048
35 Pere li diu: Encara que em calgui morir amb tu, no et negaré pas. I semblantment van dir també tots els deixebles.
36 Llavors Jesús arriba amb ells a un lloc anomenat Getsemaní, i diu als deixebles: Seieu aquí, mentre me’n vaig allà a pregar.
37 I s’endugué Pere i els dos  lls del Zebedeu. I es va començar a entristir i a angoixar-se profundament.
38 Llavors els diu: La meva ànima està molt trista,  ns a la mort; resteu aquí, i vetlleu amb mi.
39 I es va avançar una mica, i va caure sobre el seu rostre mentre pre- gava, dient: Pare meu, si és possible, que passi de mi aquest calze; però que no sigui com jo vull, sinó com tu vols.
40 I ve on eren els seus deixebles, i els va trobar dormint, i diu a Pere: ¿Així no heu estat capaços de vetllar amb mi una hora?
41 Vetlleu i pregueu, a   que no entreu en temptació. L’esperit prou que està disposat, però la carn és feble.
42 Novament se’n va per segona vegada, i pregà, dient: Pare meu, si aquest calze no pot passar de mi sense que el begui, faci’s la teva vo- luntat.
43 I en tornar, els trobà novament adormits, perquè els seus ulls esta- ven carregats.
44 I els va deixar, i se’n va anar novament, i va pregar per tercera vegada dient el mateix.
45 Llavors ve als seus deixebles, i els diu: Dormiu encara i reposeu. Heus aquí, s’atansa l’hora, i el Fill de l’home és lliurat en mans de pecadors.
46 Alceu-vos, anem. Heus aquí, s’atansa el qui em lliura.
47 I mentre ell encara parlava, heus aquí, va arribar Judes, un dels dotze, i amb ell una gran gentada, amb
26:31 Za 13:7 26:38 Is 53:3, 12


   1054   1055   1056   1057   1058