Page 1057 - Biblia Català TBS
P. 1057

espases i bastons, de part dels prin- cipals sacerdots i dels ancians del poble.
48 I el qui el lliurava els havia donat aquest senyal, dient: Aquell que besaré, és ell, agafeu-lo.
49 I immediatament anà cap a Jesús i digué: Salut, Rabbí. I el va besar. 50 I Jesús li digué: Amic, a què has vingut? Llavors s’acostaren, i van posar les mans sobre Jesús, i el van agafar.
51 I heus aquí, un dels qui eren amb Jesús va allargar la mà, tragué la seva espasa, i va colpir el criat del gran sacerdot, tallant-li l’orella.
52 Llavors Jesús li diu: Torna la teva espasa al seu lloc, perquè tots els qui prenen l’espasa, per l’espasa moriran. 53 O, ¿potser penses que no puc ara mateix pregar el meu Pare, i ell posarà a la meva disposició més de dotze legions d’àngels?
54 Doncs, ¿com es complirien lla- vors les Escriptures, segons les quals s’ha d’esdevenir així?
55 En aquell moment, Jesús digué a les multituds: ¿Com a un lladre heu sortit amb espases i bastons a agafar-me? Cada dia seia al vostre costat ensenyant en el temple, i no em vau agafar.
56 Però tot això s’ha esdevingut a   que es compleixin les Escriptures dels profetes. Llavors tots els deixe- bles el van deixar i van fugir.
57 I els qui havien agafat Jesús el van dur al gran sacerdot Caifàs, on s’havien reunit els escribes i els an- cians.
58 I Pere el seguia de lluny,  ns al palau del gran sacerdot. Va entrar a dins i es va asseure amb els criats per veure el  nal.
59 I els principals sacerdots i els ancians i tot el sanedrí buscaven un
26:51 Jn 18:10 26:54 Lc 24:26, 46 26:61 Jn 2:19 26:67 Is 50:6
Mateu 26
testimoniatge fals contra Jesús, a   de matar-lo.
60 I no el van trobar. Malgrat que es van presentar molts falsos testimo- nis, no el van trobar. Però  nalment es van presentar dos falsos testimo- nis que digueren:
61 Aquest ha dit: Puc destruir el san- tuari de Déu i edi car-lo en tres dies. 62 I el gran sacerdot es va aixecar, i li digué: No respons res? Què testi - quen aquests contra tu?
63 Però Jesús callava. El gran sacer- dot va respondre i li digué: T’adjuro pel Déu vivent que ens diguis si tu ets el Crist, el Fill de Déu.
64 Jesús li diu: Tu ho has dit. I enca- ra us dic: Des d’ara veureu el Fill de l’home assegut a la dreta del Poder i venint sobre els núvols del cel.
65 Llavors el gran sacerdot es va esquinçar els seus vestits, dient: Ha blasfemat! Quina necessitat tenim ja de testimonis? Heus aquí, ara mateix heu escoltat la seva blasfèmia.
66 Què us en sembla? I ells respon- gueren i digueren: És reu de mort! 67 Llavors li van escopir a la cara i el van copejar amb els punys, i altres li pegaven bufetades,
68 dient: Profetitza’ns, Crist, ¿qui és el qui t’ha pegat?
69 I Pere s’estava assegut a fora al pati; i se li atansà una minyona, dient: Tu també eres amb Jesús el Galileu.
70 Però ell ho negà davant de tots, dient: No sé pas què dius.
71 I va sortir al portal, i el va veure una altra, i diu als qui eren allà: Aquest també era amb Jesús el Natzarè.
72 I ho va tornar a negar amb jura- ment: No conec aquest home.
73 I una mica després es van atansar els qui eren per allà i van dir a Pere: Cert, tu també ets un d’ells, perquè  ns la teva parla et delata.
26:64 Ps 110:1; Ap 1:7 26:66 Lv 24:16
1049


   1055   1056   1057   1058   1059