Page 1058 - Biblia Català TBS
P. 1058

Mateu 26, 27
74 Llavors va començar a maleir i a jurar: No conec aquest home. I de seguit va cantar el gall.
75 I Pere es recordà del que Jesús li havia dit: Abans de cantar el gall, em negaràs tres vegades. I va sortir a fora, i va plorar amargament.
27I en fer-se l’alba, tots els prin- cipals sacerdots i els ancians del poble van tenir un consell contra
Jesús, per fer-lo morir.
2 I després de lligar-lo, el van portar i el van lliurar a Ponç Pilat, el gover- nador.
3 Aleshores Judes, el qui l’havia traït, en veure que havia estat con- demnat, tingué remordiment i va tornar les trenta peces de plata als principals sacerdots i als ancians,
4 dient: He pecat lliurant sang inno- cent. Però ells digueren: I a nosaltres què? Tu veuràs.
5 I va llançar les peces de plata dins del santuari, es retirà, se n’anà i es va penjar.
6 I els principals sacerdots van aga- far les peces de plata, i digueren: No és lícit de  car-les al tresor de les ofrenes, ja que és preu de sang.
7 I després de tenir consell, compra- ren amb elles el camp del terrisser per a la sepultura dels estrangers.
8 Per això aquell camp fou ano- menat Camp de Sang,  ns al dia d’avui.
9 Llavors es va complir el que havia estat anunciat per mitjà del profe- ta Jeremies, en dir: I agafaren les trenta peces de plata, el preu de l’apreuat, al qual van posar preu els  lls d’Israel.
10 I les donaren pel camp del terris- ser, segons el Senyor m’ordenà.
11 I Jesús estava dret davant del go- vernador. I el governador li pregun- tà, dient: ¿Tu ets el Rei dels jueus? I Jesús li digué: Tu ho has dit.
27:1 Mc 15:1 27:9 Za 11:12, 13 1050
12 I mentre ell era acusat pels prin- cipals sacerdots i pels ancians, no va contestar res.
13 Llavors Pilat li diu: ¿No sents de quantes coses t’acusen?
14 I no li va respondre ni una parau- la, de manera que el governador se n’admirava molt.
I per la festa el governador acos-
15
tumava a alliberar al poble un preso- ner, el qui volguessin.
16 I llavors tenia un presoner famós, anomenat Barrabàs.
17 Quan van estar reunits, doncs, Pilat els digué: Qui voleu que us alli- beri? Barrabàs o Jesús, l’anomenat Crist?
18 Perquè sabia que l’havien lliurat per enveja.
19 I mentre estava assegut al tribu- nal, la seva dona li envià a dir: No t’hi enredis amb aquest just, perquè avui he patit molt en un somni per causa d’ell.
20 Però els principals sacerdots i els ancians van persuadir les multituds a   que demanessin Barrabàs i ma- tessin Jesús.
21 I el governador va respondre, i els digué: Quin dels dos voleu que us alliberi? I ells digueren: Barrabàs!
22 Pilat els diu: ¿Què faré, doncs, amb Jesús, l’anomenat Crist? Li diuen tots: Que sigui cruci cat!
23 I el governador digué: ¿I quin mal ha fet? Però ells cridaven més fort, dient: Sigui cruci cat!
24 I Pilat, en veure que no acon- seguia res sinó que encara es feia més aldarull, va prendre aigua i es va rentar les mans davant la multi- tud, dient: Sóc innocent de la sang d’aquest just. Vosaltres veureu.
25 I va respondre tot el poble, i digué: La seva sang sobre nosaltres i sobre els nostres  lls.


   1056   1057   1058   1059   1060