Page 1059 - Biblia Català TBS
P. 1059

Mateu 27
salva’t tu mateix. Si ets Fill de Déu, baixa de la creu.
41 Semblantment, també els prin- cipals sacerdots amb els escribes i ancians se’n burlaven, i deien:
42 N’ha salvat d’altres, i no es pot salvar ell mateix. Si és Rei d’Israel, que baixi ara de la creu i creurem en ell.
43 Ha con at en Déu, que l’alliberi ara si el vol; perquè va dir: Sóc Fill de Déu.
44 I així l’insultaven també els lla- dres que eren cruci cats amb ell.
45 I des de l’hora sisena  ns a l’hora novena es va fer fosc sobre tota la terra.
46 I vers l’hora novena, Jesús va cridar amb veu forta, dient: Elí, Elí, ¿lamà sabactaní? –que signi ca: Déu meu, Déu meu, per què m’has des- emparat?
47 I alguns dels qui eren allà, en sentir-ho, deien: Aquest crida Elies. 48 I corrent de seguit un d’ells, va agafar una esponja, la va xopar de vinagre, la va col·locar en una canya i li va donar de beure.
49 Però els altres deien: Deixa, vejam si ve Elies a salvar-lo.
50 I Jesús va tornar a cridar amb veu forta, i va lliurar l’esperit.
51 I heus aquí, el vel del santuari es va esquinçar de dalt  ns a baix en dues parts; i la terra tremolà, i les roques s’esberlaren.
52 I es van obrir els sepulcres, i molts cossos dels sants que s’havien adormit van ressuscitar,
53 i van sortir dels sepulcres, després de la resurrecció d’ell, van entrar a la ciutat santa i es van aparèixer a molts.
54 I el centurió i els qui eren amb ell guardant Jesús, en veure el terratrè- mol i les coses que passaven, es van
27:34 Ps 69:21 27:35 Ps 22:18 27:38 Is 53:12
27:40 Mt 26:61; Jn 2:19 27:43 Ps 22:8 27:46 Ps 22:1 27:51 Ex 26:31
26 Llavors els alliberà Barrabàs. I Jesús, després de  agel·lar-lo, el va lliurar perquè fos cruci cat.
27 Llavors els soldats del governa- dor van portar Jesús al pretori, i van reunir al seu voltant tota la cohort. 28 I el van despullar, i li van posar damunt un mantell escarlata.
29 I van trenar una corona d’espines, i la hi van posar sobre el cap, i una canya a la mà dreta; i s’agenollaven davant d’ell i se’n burlaven, dient: Salut, Rei dels jueus!
30 I li escopien, prenien la canya i li donaven cops al cap.
31 I quan se n’hagueren burlat, li tragueren el mantell, i li posaren els seus vestits, i se’l van endur per cruci car-lo.
32 I quan sortien, van trobar un home de Cirene, de nom Simó, i el van obligar a portar-li la creu.
33 I en arribar al lloc anomenat Gòlgota, és a dir, Lloc del Crani,
34 li van donar a beure vinagre bar- rejat amb fel; i ho va tastar i no en va voler beure.
35 I després d’haver-lo cruci cat, es van repartir els seus vestits jugant-se’ls alasort,a queescomplíselquefou dit pel profeta: Es repartiren els meus vestits entre ells, i es van jugar a la sort la meva roba.
36 I el guardaven allà asseguts.
37 I damunt del seu cap van posar
escrita la causa de la seva condemna: Aquest és Jesús, el Rei dels jueus.
38 Llavors van cruci car amb ell dos lladres, l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra.
39 I els qui passaven el blasfemaven, movent els caps
40 i dient: Tu, que destrueixes el santuari i que en tres dies l’edi ques,
27:39 Ps 22:7; 109:25
1051


   1057   1058   1059   1060   1061