Page 1060 - Biblia Català TBS
P. 1060

Mateu 27, 28
espantar molt i van dir: Veritablement, aquest era Fill de Déu.
55 I allà hi havia moltes dones, que havien seguit Jesús des de Galilea per servir-lo, i miraven des de lluny. 56 Entre elles hi havia Maria Magdalena, i Maria la mare de Jaume i Josep, i la mare dels  lls del Zebedeu.
57 I arribat el vespre, vingué un home ric d’Arimatea, de nom Josep, que també era deixeble de Jesús.
58 Aquest es presentà a Pilat, i de- manà el cos de Jesús. Llavors Pilat va manar que li donessin el cos.
59 I Josep va prendre el cos, el va embolicar amb un llençol net,
60 i el va posar en el seu sepulcre nou, que havia tallat a la roca. I des- prés de fer rodolar una gran pedra a la porta del sepulcre, se’n va anar. 61 I eren allà Maria Magdalena i l’altra Maria, assegudes davant del sepulcre.
62 I l’endemà, el dia després de la Preparació, els principals sacerdots i els fariseus van anar junts a trobar Pilat.
63 I li digueren: Senyor, ens hem recordat que aquell impostor va dir quan encara vivia: Després de tres dies ressuscitaré.
64 Ordena, doncs, que s’asseguri el sepulcre  ns al tercer dia, no fos que vinguessin de nit els seus deixebles, el robessin i diguessin al poble: Ha res- suscitat d’entre els morts. I la darrera impostura seria pitjor que la primera. 65 I Pilat els digué: Teniu una guàr- dia; aneu, i assegureu-lo com sabeu. 66 I ells se’n van anar, i van asse- gurar el sepulcre segellant la pedra i posant-hi la guàrdia.
27:60 Is 53:9 1052
2 I heus aquí, es féu un gran terra- trèmol, perquè un àngel del Senyor baixà del cel. Vingué, i va fer rodolar la pedra de la porta, i s’hi va asseure damunt.
3 I el seu aspecte era com un llampec, i el seu vestit era blanc com la neu.
4 I els guàrdies, de la por que tin- gueren d’ell, es van esfereir i resta- ren com morts.
5 Però l’àngel va respondre i digué a les dones: No tingueu por vosaltres, perquè sé que cerqueu Jesús, el qui fou cruci cat.
6 No és aquí, perquè ha ressuscitat, com havia dit. Veniu, mireu el lloc on fou posat el Senyor.
7 I aneu de seguida i digueu als seus deixebles: Ha ressuscitat d’entre els morts. I, heus aquí, va davant vostre cap a Galilea; allà el veureu. Heus aquí, us ho he dit.
8 I van sortir de pressa del sepulcre amb temor i gran goig, i van córrer a anunciar-ho als seus deixebles.
9 I mentre anaven a anunciar-ho als seus deixebles, heus aquí, Jesús les vingué a trobar, dient: Alegreu-vos! I elles es van apropar, van abraçar els seus peus i el van adorar.
10 Llavors Jesús els diu: No tingueu por; aneu i digueu als meus germans que vagin a Galilea, i allà em veu- ran.
11 I quan elles sortien, heus aquí, alguns de la guàrdia van anar a la ciutat, i van fer saber als principals sacerdots tot el que havia passat.
12 I es van reunir amb els ancians, van tenir un consell, i van donar molts diners als soldats, dient:
13 Digueu que els seus deixebles van venir de nit, i el van robar men- tre nosaltres dormíem.
I si això arribés a oïdes del gover- nador, nosaltres el persuadirem i us evitarem compromisos.
28
I després del dissabte, quan
clarejava el primer dia de la setmana, Maria Magdalena i l’altra Maria van anar a mirar el sepulcre.
14


   1058   1059   1060   1061   1062