Page 1061 - Biblia Català TBS
P. 1061

15 I ells van agafar els diners i van fer com se’ls havia instruït; i aquesta explicació ha estat divulgada entre els jueus  ns al dia d’avui.
16 Llavors els onze deixebles van anar a Galilea, a la muntanya on Jesús els havia indicat.
17 I en veure’l el van adorar, però alguns van dubtar.
Mateu 28
18 I Jesús es va atansar i els parlà, dient: M’ha estat donada tota la po- testat en el cel i sobre la terra:
19 aneu, doncs, i instruïu tots els pobles, batejant-los en el Nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant;
20 ensenyant-los a guardar totes les coses que us he manat. I heus aquí, jo sóc amb vosaltres tots els dies  ns a la   del temps. Amén.
1053


   1059   1060   1061   1062   1063