Page 1062 - Biblia Català TBS
P. 1062

1Principi de l’evangeli de Jesu- Crist, Fill de Déu.
2 Com està escrit en els Profetes: Heus aquí, jo envio el meu missatger davant del teu rostre, i prepararà el teu camí davant teu.
3 La veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes.
4 Joan vingué a batejar en el desert i a predicar un baptisme de penedi- ment per a la remissió dels pecats.
5 I sortia a ell tota la comarca de Judea i els de Jerusalem; i tots eren batejats per ell en el riu Jordà, i con- fessaven llurs pecats.
6 I Joan anava vestit amb pèls de camell i amb un cinturó de pell a la cin- tura. I menjava llagostes i mel boscana. 7 I predicava dient: Darrere meu ve el qui és més poderós que jo, del qual no sóc digne de deslligar-li ajupit la corretja de les sandàlies.
8 Jo us he batejat en aigua, però ell us batejarà en l’Esperit Sant.
9 I en aquells dies s’esdevingué que Jesús vingué de Natzaret de Galilea, i fou batejat per Joan al Jordà.
10 I immediatament després de pujar de l’aigua, veié que els cels s’esquinçaven, i que l’Esperit, com un colom, baixava damunt d’ell.
11 I vingué una veu dels cels: Tu ets el meu Fill, l’Estimat, en qui estic complagut.
12 I tot seguit l’Esperit el va impul- sar cap al desert.
13 I s’estigué allà en el desert qua- ranta dies, temptat per Satanàs; i s’estava amb les feres, i els àngels el servien.
14 I després que Joan va ser empre- sonat, Jesús anà a Galilea i predicava l’evangeli del regne de Déu,
15 i deia: S’ha complert el temps i s’ha atansat el regne de Déu: pene- diu-vos i creieu en l’evangeli.
16 I passant vora el mar de Galilea, va veure Simó i el seu germà Andreu que llançaven la xarxa a la mar, per- què eren pescadors.
17 I Jesús els digué: Veniu darrere meu, i faré que sigueu pescadors d’homes.
18 I immediatament van deixar les seves xarxes, i el van seguir.
19 I quan hagué caminat una mica més enllà, va veure Jaume del Zebedeu i el seu germà Joan, que eren en la barca adobant les xarxes. 20 I tot seguit els va cridar. I van deixar el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers, i se’n van anar darrere d’ell.
21 I van anar a Cafarnaüm, i tot seguit, en el dissabte, va entrar a la sinagoga i ensenyava.
22 I s’admiraven de la seva doctrina, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes.
23 I en llur sinagoga hi havia un home amb un esperit impur, i es posà a cridar,
24 dient: Ei! Què hi ha entre nosal- tres i tu, Jesús Natzarè? ¿Has vingut
Evangeli segons Marc
1:1-11 Lc 3:1-9, 15-17, 21:22 1:2 Ml 3:1 1:3 Is 40:3 1:12-20 Lc 4:1-15; 5:1-11 1:21-28 Lc 4:31-37 1054


   1060   1061   1062   1063   1064