Page 1063 - Biblia Català TBS
P. 1063

a destruir-nos? Sé qui ets: el Sant de Déu.
25 I Jesús el va reprendre, dient: Calla i surt fora d’ell.
26 I l’esperit impur el va convulsar i, cridant amb veu forta, va sortir fora d’ell.
27 I tots restaven atònits, i es pre- guntaven entre si, dient: Què és això? Quina nova doctrina és aquesta? Perquè  ns i tot mana amb autoritat els esperits impurs, i l’obeeixen.
28 I la seva fama es va escampar ràpidament per tota la rodalia de Galilea.
29 I després de sortir de la sinagoga, van anar a casa de Simó i Andreu, amb Jaume i Joan.
30 I la sogra de Simó jeia amb febre, i de seguit li van parlar d’ella.
31 I s’hi va atansar, li prengué la mà i la va aixecar; i a l’instant la febre la va deixar, i els servia.
32 I arribat el vespre, quan s’havia post el sol, li portaven tots els qui tenien malalties i els endimoniats, 33 i tota la ciutat estava reunida a la porta.
34 I va guarir molts malalts de di- verses malalties, va expulsar molts dimonis, i no permetia de parlar als dimonis perquè el van conèixer.
35 I es va llevar molt aviat, encara de nit, i va sortir i se n’anà en un lloc desert, i pregava allà.
36 ISimóielsquierenambellel van perseguir.
37 I quan el van trobar li digueren: Tots et cerquen.
38 I els diu: Anem als pobles veïns, a   que també hi prediqui, perquè he sortit per això.
39 I anava per tot Galilea predicant en llurs sinagogues, i expulsant els dimonis.
Marc 1, 2
40 I vingué a ell un leprós pregant-li, es va agenollar al seu davant, i li digué: Si vols, pots netejar-me.
41 I Jesús, compadit, va estendre la mà, el tocà i li diu: Ho vull, sigues netejat.
42 I després de dir això, la lepra li va desaparèixer a l’instant, i restà net.
43 I havent-lo advertit severament, tot seguit el va acomiadar.
44 I li diu: Mira que no diguis res a ningú, sinó vés, mostra’t al sacerdot, i ofereix per la teva puri cació allò que va manar Moisès, com a testi- moni per a ells.
45 Però en sortir, va començar a proclamar molt el fet i a divulgar-lo, de manera que Jesús ja no podia entrar obertament a cap ciutat, sinó que s’estava fora, en llocs deserts, i acudien a ell de tot arreu.
1:29-39 Lc 4:38-44 1:40-45 Lc 5:12-16 1:44 Lv 14:2-31 2:1-22 Lc 5:17-39
2
I després d’alguns dies, ell va
entrar novament a Cafarnaüm, i es va saber que era a casa.
2 I de seguit s’hi va aplegar molta gent,  ns al punt que ja no cabien ni davant del portal. I els anunciava la paraula.
3 I van venir a ell uns que duien un paralític, portant-lo entre quatre.
4 I com que no es podien atansar a ell a causa de la gentada, van obrir el sostre per l’indret on era ell, van fer un forat i van baixar la llitera on jeia el paralític.
5 I Jesús, veient la fe d’ells, va dir al paralític: Fill, et són perdonats els teus pecats.
6 Alguns escribes eren asseguts allà, i raonaven en els seus cors:
7 ¿Com és que aquest blasfema així? Qui pot perdonar pecats sinó Déu únicament?
8 I Jesús, coneixent a l’instant en el seu esperit que raonaven així dins d’ells, els digué: ¿Per què raoneu aquestes coses en els vostres cors?
1055


   1061   1062   1063   1064   1065