Page 1064 - Biblia Català TBS
P. 1064

Marc 2, 3
9 ¿Què és més fàcil, dir al paralític: Et són perdonats els pecats, o dir-li: Alça’t, i pren la teva llitera, i cami- na?
10 Doncs, a   que sapigueu que el Fill de l’home té potestat sobre la terra per perdonar els pecats –diu al paralític:
11 A tu et dic: Alça’t, i pren la teva llitera, i vés a casa teva.
12 I s’alçà immediatament, prengué la llitera, i sortí en presència de tot- hom; de manera que tots es merave- llaven i glori caven Déu, dient: Mai no havíem vist res així.
13 I va sortir novament a la vora del mar i tota la multitud acudia a ell, i els instruïa.
14 I passant va veure Leví,  ll d’Alfeu, assegut al lloc de la recapta- ció d’impostos, i li diu: Segueix-me. I es va alçar i el va seguir.
15 I s’esdevingué que, mentre era a taula a casa d’ell, molts publicans i pecadors s’assegueren a taula amb Jesús i els seus deixebles, perquè eren molts i l’havien seguit.
16 I els escribes i els fariseus, en veure’l menjar amb els publicans i pecadors, deien als seus deixebles: ¿Com és que menja i beu amb els publicans i pecadors?
17 I Jesús, en sentir-ho, els diu: No tenen necessitat de metge els qui estan bons, sinó els qui estan ma- lalts. No he vingut a cridar justos, sinó pecadors a penediment.
18 I els deixebles de Joan i els dels fariseus dejunaven. I vénen i li diuen: ¿Com és que els deixebles de Joan i els dels fariseus dejunen i en canvi els teus deixebles no dejunen?
19 I Jesús els digué: ¿Poden dejunar potser els amics del nuvi mentre el nuvi és amb ells? Tot el temps que tenen el nuvi amb ells, no poden dejunar.
20 Però vindran dies quan el nuvi els serà pres i llavors en aquells dies dejunaran.
21 Ningú no cus un pedaç de roba sense batanar sobre un vestit vell, perquè sinó la peça nova estira la vella i es fa un esquinç pitjor. 22Iningúno cavinouenbots vells, perquè sinó el vi nou reben- taria els bots i el vi es vessaria i els bots es farien malbé; sinó que el vi nou s’ha de  car en bots nous.
23 I s’esdevingué que un dissabte ell passava per uns sembrats i els seus deixebles, tot fent camí, van comen- çar a arrencar espigues.
24 I els fariseus li deien: Mira, ¿per què fan en dissabte el que no és per- mès?
25 I ell els deia: ¿No heu llegit mai el que va fer David quan es trobà en necessitat i va tenir gana, ell i els qui eren amb ell?
26 Com va entrar a la casa de Déu, en temps del gran sacerdot Abiatar, i va menjar dels pans de la presen- tació, que no és permès de men- jar sinó únicament als sacerdots, i també en va donar als qui eren amb ell?
27 I els deia: El dissabte va ser fet per a l’home, no pas l’home per al dissabte.
28 Per tant, el Fill de l’home és també Senyor del dissabte.
3I va entrar novament a la sinago- ga, i allà hi havia un home a qui se li havia assecat la mà.
2 I l’espiaven per veure si el guaria en dissabte, a   de poder-lo acusar. 3 Idiual’homedelamàseca: Posa’t dret al mig.
4 I els diu: ¿És permès en dissabte de fer bé o de fer mal, de salvar una vida o de matar-la? Però ells callaven.
5 I mirant-los al voltant amb ira, entristit per l’enduriment dels seus
2:10 Ft 5:31 2:17 Is 55:7 2:23 Dt 23:25 2:23-28 Lc 6:1-5 2:25 1Sa 21:6 3:1-12 Lc 6:6-11 1056


   1062   1063   1064   1065   1066