Page 1065 - Biblia Català TBS
P. 1065

cors, diu a l’home: Estén la teva mà. I la va estendre, i la seva mà restà restablerta sana com l’altra.
6 I els fariseus, en sortir, immedia- tament van tenir un consell amb els herodians contra ell, sobre la mane- ra de destruir-lo.
7 I Jesús es va retirar amb els seus deixebles cap al mar, i el va seguir una gran multitud de Galilea i de Judea;
8 i una gran gentada va venir a ell de Jerusalem, d’Idumea, de l’altra banda del Jordà i també dels voltants de Tir i de Sidó, perquè havien escol- tat totes les coses que feia.
9 I digué als seus deixebles que li tinguessin una barca a punt, a causa de la multitud, per evitar que l’opri- missin.
10 Perquè n’havia guarit molts i tots els que tenien mals es llançaven da- munt d’ell per tocar-lo.
11 I els esperits impurs, quan el veien, es prostraven davant d’ell i cridaven dient: Tu ets el Fill de Déu. 12 I els reprenia molt perquè no el descobrissin.
13 I va pujar a la muntanya, i va cri- dar els que va voler i van anar a ell. 14 I en va designar dotze perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar,
15 i perquè tinguessin potestat de guarir malalties i expulsar dimonis: 16 Simó, a qui va anomenar Pere, 17 i Jaume del Zebedeu i Joan el germà de Jaume, als quals va anome- nar Boanergues, és a dir, Fills del tro, 18 i Andreu, i Felip, i Bartomeu, i Mateu, i Tomàs, i Jaume d’Alfeu, i Tadeu, i Simó el cananita,
19 i Judes Iscariot, el qui el va lliu- rar.
20 I van entrar a casa, i novament s’hi va aplegar la multitud, talment que no podien ni menjar pa.
Marc 3, 4
21 I quan ho van sentir els de casa seva, van sortir per agafar-lo, perquè deien: Ha perdut el seny.
22 I els escribes que havien baixat de Jerusalem deien: Té Beelzebul, i: Pel príncep dels dimonis és que expulsa els dimonis.
23 I els va cridar i els deia en pa- ràboles: ¿Com pot Satanàs expulsar Satanàs?
24 I si un reialme es divideix contra si mateix, aquest reialme no es pot mantenir.
25 I si una casa es divideix contra ella mateixa, aquella casa no es pot mantenir.
26 I si Satanàs s’ha alçat contra si mateix i s’ha dividit, no es pot man- tenir, sinó que ha arribat el seu  nal. 27 Ningú no pot entrar a la casa de l’home fort i saquejar-li els béns, si primer no lliga l’home fort; llavors li podrà saquejar la casa.
28 En veritat us dic: Als  lls dels homes els seran perdonats tots els pe- cats i blasfèmies que hagin blasfemat; 29 però aquell qui blasfemi contra l’Esperit Sant, no té mai perdó, sinó que és reu de la condemnació eterna. 30 Perquè deien: Té un esperit impur.
31 Llavors van arribar els seus ger- mans i la seva mare, i de fora estant van enviar a cridar-lo.
32 I una multitud seia al seu voltant. I li digueren: Mira, la teva mare i els teus germans són aquí fora i et busquen.
33 I els respongué dient: Qui és la meva mare o els meus germans?
34 I mirant entorn els qui seien al seu voltant, diu: Heus aquí la meva mare i els meus germans.
35 Perquè el qui faci la voluntat de Déu, aquest és el meu germà i la meva germana i la meva mare.
4I novament va començar a ense- nyar vora el mar. I se li va ajun- tar una gran multitud, de manera
3:13-19 Lc 6:12-16 3:20-30 Lc 11:14-23 3:31-35 Lc 8:19-21 4:1-20 Lc 8:4-15
1057


   1063   1064   1065   1066   1067