Page 1068 - Biblia Català TBS
P. 1068

Marc 5, 6
ha fet amb tu i com ha tingut miseri- còrdia de tu.
20 I se’n va anar i va començar a fer saber per la Decàpolis tot el que Jesús havia fet en ell, i tots es mera- vellaven.
21 I Jesús va tornar a travessar amb la barca a l’altra banda, i es va aple- gar una gran multitud al seu voltant; era a la vora del mar.
22 I heus aquí, va venir un dels principals de la sinagoga, anomenat Jaire, i en veure’l va caure als seus peus.
23 I li suplicava molt, dient: La meva  lleta és a la seva  . Vine a imposar-li les mans, perquè sigui salvada, i viurà.
24 I se n’anà amb ell; i l’anava seguint una gran multitud i el premia. 25 I una dona que patia un  uix de sang des de feia dotze anys,
26 que havia sofert molt a mans de molts metges i havia despès tot el que tenia i no n’havia tret cap pro t, sinó que anava de mal en pitjor,
27 havia sentit parlar de Jesús i vin- gué entre la multitud, per darrere, i li va tocar el mantell.
28 Perquè es deia: Si toco tan sols el seu mantell seré salvada.
29 I se li va assecar immediatament la font de la seva sang, i va sentir en el seu cos que havia estat guarida d’aquell  agell.
30 I a l’instant Jesús va saber en si mateix que havia sortit poder d’ell i es va girar enmig de la multitud i digué: Qui ha tocat el meu man- tell?
31 I els seus deixebles li deien: ¿Veus com la multitud t’estreny, i dius: Qui m’ha tocat?
32 I ell mirava a l’entorn per veure la qui ho havia fet.
33 Llavors la dona, amb por i tremo- lant, sabent el que havia succeït en ella, va venir i es va prostrar davant d’ell, i li digué tota la veritat.
5:21-43 Lc 8:40-56 6:1-6 Lc 4:16-30 1060
34 Ell li digué: Filla, la teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau, i resta guari- da del teu  agell.
35 Encara estava parlant quan vin- gueren de la casa del principal de la sinagoga, dient: La teva  lla ha mort, ¿per què amoïnes encara el Mestre?
36 Però Jesús va sentir de seguit el que parlaven, i diu al principal de la sinagoga: No tinguis por, creu només. 37 I no va deixar que ningú l’acompanyés, llevat de Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume.
38 I arriba a la casa del principal de la sinagoga i veu l’aldarull i els qui ploraven i udolaven molt.
39 I va entrar i els diu: Per què feu aldarull i ploreu? La nena no és morta, sinó que dorm.
40 I es reien d’ell. Llavors els tragué tots a fora, va prendre el pare i la mare de la nena i els qui anaven amb ell, i va entrar on era ajaguda la nena.
41 Ivaagafarlamàdelanena,ili diu: Talithà cumi, que traduït vol dir: Noieta, t’ho mano, aixeca’t!
42 I a l’instant la noieta, que tenia dotze anys, es va aixecar i caminava. I restaren esbalaïts amb gran admira- ció.
43 I els va manar amb insistència que ningú no ho sabés, i digué que donessin de menjar a la nena.
2 I en arribar el dissabte, començà a ensenyar a la sinagoga, i molts dels qui l’escoltaven s’estranyaven i deien: ¿D’on li vénen a aquest aques- tes coses? I ¿què és aquesta saviesa que li ha estat donada de manera que es produeixen obres poderoses com aquestes per mitjà de les seves mans?
3 ¿No és aquest el fuster, el  ll de Maria, germà de Jaume i Josep i
6
I va sortir d’allà i va anar a la
seva terra, i els seus deixebles el van seguir.


   1066   1067   1068   1069   1070