Page 1070 - Biblia Català TBS
P. 1070

Marc 6, 7
31 I els digué: Veniu vosaltres en privat a un lloc desert i descanseu una mica. Perquè eren molts els qui anaven i venien, i ni tenien oportuni- tat de menjar.
32 I se’n van anar en una barca vers un lloc desert, en privat.
33 I les multituds els veieren mar- xar, i molts el van conèixer. I des de totes les ciutats van córrer a peu cap allà i van arribar abans que ells, i es van reunir amb ell.
34 I Jesús, en desembarcar, va veure una gran multitud i va tenir compas- sió d’ells, perquè eren com ovelles que no tenen pastor. I començà a ensenyar-los moltes coses.
35 I com que ja s’havia fet tard, els seus deixebles se li atansen, i diuen: El lloc és desert i ja és molt tard.
36 Acomiada’ls, perquè se’n vagin als masos i als pobles de l’entorn i es comprin pans, perquè no tenen res per menjar.
37 Però va respondre i els digué: Doneu-los vosaltres de menjar. I ells li diuen: ¿Anirem a comprar dos- cents denaris de pans, i els donarem de menjar?
38 Ell els diu: Quants pans teniu? Aneu a mirar-ho. Quan ho van saber, diuen: Cinc, i dos peixos.
39 I els va manar que fessin seure tothom per grups sobre l’herba verda. 40 I es van asseure en colles de cent i de cinquanta.
41 I va prendre els cinc pans i els dos peixos, va mirar al cel, va beneir i va partir els pans, i els va donar als seus deixebles perquè els servissin a la gent. També va repartir els dos peixos entre tots.
42 I tots menjaren i restaren satisfets. 43 I van recollir dels bocins dotze coves plens, i dels peixos.
44 I els qui havien menjat els pans eren com uns cinc mil homes.
45 I tot seguit va fer pujar els seus dei- xebles a la barca, i se’n van anar en-
davant, cap a l’altra banda, a Betsaida, mentre ell acomiadava la multitud.
46 I després d’acomiadar-los, se n’anà a la muntanya a pregar.
47 I arribat el vespre, la barca era enmig del mar, i ell era sol a terra. 48 I els va veure fatigats mentre re- maven, perquè el vent els era contra- ri; i a la quarta vetlla de la nit vingué a ells caminant sobre el mar, i volia avançar-los.
49 Però ells, en veure’l caminant sobre el mar, es van pensar que era un fantasma i van cridar.
50 Perquè tots el van veure, i es van espantar; i immediatament els va parlar, i els diu: Tingueu con ança, sóc jo, no tingueu por.
51 Ivapujarambellsalabarcai el vent es va parar. I ells van restar encara molt més admirats en el seu interior, i es meravellaven;
52 perquè no havien comprès allò dels pans, perquè el seu cor estava endurit.
53 I van travessar i van arribar a la terra de Genesaret, i van amarrar.
54 I quan ells sortien de la barca, el van reconèixer de seguida,
55 i van recórrer tota aquella rodalia i, al lloc on havien sentit dir que era, van començar a dur-li sobre lliteres els qui tenien mals.
56 I per tot arreu on entrava, als pobles, ciutats o camps, posaven els malalts a les places, i li suplicaven que els deixés tocar almenys la fran- ja del seu mantell: i tots els qui el tocaven restaven guarits.
7
6:34 Nm 27:17 6:45-56 Mt 14:22-36 7:1-30 Mt 15:1-20 1062
I es van reunir amb ell els fariseus
i alguns dels escribes que havien vingut de Jerusalem.
2 I van veure alguns dels seus dei- xebles que menjaven pans amb les mans no puri cades, és a dir, sense rentar. I els criticaven.
3 Perquè els fariseus i tots els jueus no mengen si no s’han rentat escru-


   1068   1069   1070   1071   1072