Page 1071 - Biblia Català TBS
P. 1071

polosament les mans, per mantenir la tradició dels ancians.
4 I quan tornen del mercat, no mengen si no s’han rentat ritual- ment. I hi ha moltes altres pràctiques que mantenen per tradició, tals com els rentats rituals de vasos, gerres, atuells d’aram i llits.
5 Llavors els fariseus i els escribes li preguntaren: Com és que els teus deixebles no caminen d’acord amb la tradició dels ancians, sinó que mengen el pa amb les mans sense rentar?
6 Ell respongué i els digué: Bé va profetitzar Isaïes de vosaltres, hipò- crites, com està escrit: Aquest poble m’honra amb els llavis, però el seu cor s’ha allunyat de mi.
7 Però m’adoren en va i ensenyen com a doctrines manaments d’homes. 8 Perquè heu abandonat el mana- ment de Déu i manteniu la tradició dels homes, el rentat de gerres i de vasos, i feu moltes altres coses sem- blants.
9 I els deia: Fàcilment rebutgeu el manament de Déu per guardar la vostra tradició.
10 Perquè Moisès digué: Honra el teu pare i la teva mare. I: Qui mal- digui el pare o la mare, haurà de morir.
11 Però vosaltres dieu: Si un home diu al pare o a la mare: Faig Corban –és a dir, ofrena– de qualsevol cosa que de mi et pogués ajudar;
12 ja no li deixeu fer res pel seu pare ni per la seva mare.
13 Esteu invalidant la paraula de Déu amb la vostra tradició que us heu transmès, i feu moltes coses semblants.
14 I va cridar tota la multitud i els deia: Escolteu-me tots i enteneu.
15 No hi ha res defora l’home que entrant en ell el pugui contaminar, sinó que són les coses que surten d’ell les que contaminen l’home.
7:6-7 Is 29:13 7:10 Ex 20:12; Dt 5:16; Ex 21:17
Marc 7
16 Si algú té orelles per escoltar, que escolti.
17 I quan va entrar a casa després de deixar la multitud, els seus deixebles li preguntaven sobre la paràbola.
18 I els diu: ¿Així també vosaltres no teniu discerniment? ¿No enteneu que tot el que de fora entra en l’home, no el pot contaminar?
19 Perquè no entra en el seu cor, sinó en el ventre, i es llança a la comuna. I així declarava purs tots els aliments.
20 I deia: El que surt de dins de l’home, això és el que contamina l’home.
21 Perquè de dins del cor dels homes provenen els pensaments dolents, adulteris, fornicacions, homicidis,
22 robatoris, cobejances, maldats, engany, lascívia, enveja, blasfèmia, orgull, neciesa.
23 Tots aquests mals provenen de dins, i contaminen l’home.
24 I es va aixecar d’allí, i se n’anà als termes de Tir i Sidó. I va entrar en una casa, i no volia que ningú ho sabés, però no es pogué amagar.
25 Perquè havia sentit parlar d’ell una dona, que tenia la seva  lleta posseïda per un esperit impur, i vin- gué i es llançà als seus peus.
26 –Aquesta dona era grega, siro-fenícia de naixement–. I li supli- cava que expulsés el dimoni de la seva  lla.
27 I Jesús li digué: Deixa primer que se saciïn els  lls, perquè no està bé d’agafar el pa dels  lls i llançar-lo als gossets.
28 I ella respongué i li diu: Sí, Senyor. Però  ns i tot els gossets mengen sota la taula les engrunes dels  lls.
29 Ell li digué: Per això que has dit, vés, el dimoni ja ha sortit de la teva  lla.
30 Ise’nvaanaracasaseva,iva trobar que el dimoni havia sortit, i
7:21 Gn 6:5; Jr 17:9
1063


   1069   1070   1071   1072   1073