Page 1072 - Biblia Català TBS
P. 1072

Marc 7, 8
que la seva  lla era ajaguda damunt del llit.
31 I va tornar a sortir de les comar- quesdeTiriSidóianàverslamar de Galilea, per entremig dels termes de la Decàpolis.
32 I li van portar un sord que parla- va amb di cultat, i li van pregar que li imposés la mà.
33 Ell se’l va endur a part de la multitud, en privat, li va  car els dits a les orelles, va escopir i li tocà la llengua.
34 I mirant al cel, sospirà i li diu: Effatà, és a dir, Obre’t.
35 I a l’instant se li van obrir les ore- lles i se li va destravar el lligam de la llengua, i parlava correctament.
36 I els va manar que no ho digues- sin a ningú, però, com més els ho manava, encara més ho publicaven. 37 Estaven summament admirats i deien: Tot ho ha fet bé,  ns i tot fa sentir els sords i parlar els muts.
8En aquells dies, com que la mul- titud era molt gran i no tenien res per menjar, Jesús cridà els seus
deixebles i els diu:
2 Tinc compassió de la multitud, perquè ja fa tres dies que són amb mi, i no tenen res per menjar.
3 I, si els faig tornar dejuns a casa seva, defalliran pel camí, perquè alguns d’ells han vingut de lluny.
4 I els seus deixebles li van respon- dre: ¿Com podrà ningú saciar de pa aquesta gent aquí en el desert?
5 I els preguntà: Quants pans teniu? I ells digueren: Set.
6 I va manar a la multitud que s’assegués a terra. I va prendre els set pans, va donar gràcies, els partí i els donà als seus deixebles perquè els servissin, i els van servir a la multitud.
7 I tenien uns quants peixets, i els beneí i digué que també els servis- sin.
8:1-10 Mt 15:32-39 8:11-21 Mt 16:1-12 1064
8 I menjaren i restaren satisfets. I recolliren els bocins que sobraven: set cistelles.
9 Els qui havien menjat eren uns quatre mil; i els va acomiadar.
10 I tot seguit va pujar a la barca amb els seus deixebles, i se n’anà a les contrades de Dalmanuta.
11 I sortiren els fariseus i van co- mençar a discutir amb ell, i li dema- naven un senyal del cel, per posar-lo a prova.
12 I sospirant en el seu esperit, diu: ¿Per què cerca un senyal, aquesta generació? En veritat us dic: No li serà donat cap senyal a aquesta ge- neració.
13 I els deixà, va tornar a pujar a la barca i passà a l’altra riba.
14 I els deixebles s’havien oblidat de prendre pans, i a la barca només tenien un pa.
15 Ell els manà, dient: Vigileu, guar- deu-vos del llevat dels fariseus i del llevat d’Herodes.
16
I comentaven entre ells, dient: És perquè no tenim pans.
17 I Jesús, que ho sabia, els diu: Per què comenteu que no teniu pans? Encara no enteneu ni compreneu? Encara teniu endurit el vostre cor? 18 Teniu ulls, i no hi veieu? Teniu orelles, i no hi sentiu? I, no us en recordeu?
19 Quan vaig partir els cinc pans entre els cinc mil, ¿quants coves plens de bocins en vau recollir? Li diuen: Dotze.
20 I quan els set pans entre els quatre mil, ¿quantes cistelles plenes de bo- cins en vau recollir? I li digueren: Set. 21 I els deia: Com és que no compre- neu?
22 I va arribar a Betsaida, i li van dur un cec i li pregaven que el toqués.
23 Ivaagafarelcecperlamàise’l va endur fora del poble. Després


   1070   1071   1072   1073   1074