Page 1073 - Biblia Català TBS
P. 1073

d’escopir-li als ulls i d’haver-li impo- sat les mans, li preguntà si veia res. 24 I va aixecar la mirada i deia: Veig els homes com arbres que caminen. 25 Després li va imposar de nou les mans sobre els ulls, i el féu mirar amunt, i fou restablert, i veié totes les coses clarament.
26 I el va enviar a casa seva, dient: No entris al poble ni ho diguis a ningú del poble.
27 I va sortir Jesús i els seus dei- xebles cap als pobles de Cesarea de Filip, i pel camí preguntava als seus deixebles dient-los: Qui diuen els homes que sóc jo?
28 I ells respongueren: Joan el bap- tista; i altres, Elies; i d’altres, un dels profetes.
29 I ell els diu: I vosaltres, qui dieu que sóc? Pere respongué i li diu: Tu ets el Crist.
30 I els va manar estrictament que no parlessin d’ell a ningú.
31 I començà a instruir-los: que calia que el Fill de l’home patís mol- tes coses, i fos rebutjat pels ancians i pels principals sacerdots i els escri- bes, i que fos mort, i després de tres dies ressuscités.
32 I parlava ben clar d’això. Pere el dugué a part i començà a renyar-lo. 33 Però ell, girant-se i veient els seus deixebles, va renyar Pere, dient: Vés- te’n darrere meu Satanàs, perquè no penses les coses de Déu, sinó les dels homes.
34 I va cridar la multitud amb els seus deixebles i els digué: Qui vulgui venir darrere meu, que es negui a si mateix i prengui la seva creu i em segueixi.
35 Perquè qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però qui perdi la seva vida per causa meva i de l’evangeli, aquest la salvarà.
Marc 8, 9
36 Perquè, ¿què en trauria l’home si guanyés el món sencer i perdés la seva ànima?
37 O, ¿què donarà l’home a canvi de la seva ànima?
38 Perquè qui s’avergonyeixi de mi i de les meves paraules en aquesta generació adúltera i pecadora, també el Fill de l’home s’avergonyirà d’ell quan vingui en la glòria del seu Pare amb els àngels sants.
9I els deia: En veritat us dic que n’hi ha alguns dels aquí presents que no tastaran la mort  ns que hagin vist el regne de Déu venint amb poder.
2 I sis dies després, Jesús va prendre Pere, i Jaume i Joan, i se’ls endugué dalt d’una muntanya alta, en privat, tot sols. I es va trans gurar davant d’ells.
3 I els seus vestits es van tornar res- plendents, molt blancs, com la neu, com cap blanquejador de la terra no pot blanquejar.
4 I se’ls va aparèixer Elies amb Moisès que conversaven amb Jesús. 5 I Pere va respondre i diu a Jesús: Rabbí, és bo per a nosaltres de ser aquí. Fem tres cabanes, una per a tu, una per a Moisès i una per a Elies.
6 Perquè no sabia el que deia, per- què estaven plens de por.
7 I es va fer un núvol que els cobrí amb la seva ombra. I vingué una veu del núvol que deia: Aquest és el meu Fill, l’Estimat: escolteu-lo.
8 I de sobte, en mirar al voltant, ja no van veure ningú sinó Jesús sol amb ells. 9 I mentre baixaven de la munta- nya, els manà que no expliquessin a ningú les coses que havien vist  ns que el Fill de l’home fos ressuscitat d’entre els morts.
10 I això s’ho van guardar dins seu, i es preguntaven què signi cava allò de ressuscitar d’entre els morts.
8:25 o el va fer mirar ser “vida” o “ànima”
8:27-38 Lc 9:18-27 8:35, 36, 37 segons el context el mot grec “psikhé” pot 9:2-32 Lc 9:28-45
1065


   1071   1072   1073   1074   1075