Page 1078 - Biblia Català TBS
P. 1078

Marc 11, 12
16 I no permetia que ningú portés atuells a través del temple.
17 I els instruïa dient-los: ¿No està escrit: La meva casa serà anome- nada casa de pregària per totes les nacions? Però vosaltres n’heu fet una cova de lladres.
18 I ho van sentir els escribes i els principals sacerdots, i cercaven la manera de destruir-lo. Car li tenien por perquè tota la multitud estava admirada de la seva doctrina.
19 I en arribar el vespre va sortir fora de la ciutat.
20 I a l’alba, en passar van veure la  guera que s’havia assecat des de les arrels.
21 I Pere se’n va recordar i li diu: Rabbí, guaita, la  guera que vas maleir s’ha assecat.
22 I Jesús respongué i els diu: Tingueu fe en Déu.
23 En veritat us dic que el qui digui a aquesta muntanya: Arrenca’t i llança’t al mar, i no dubti en el seu cor, sinó que cregui que les coses que diu s’esdevindran, tindrà el que demani.
24 Per això us dic: Totes les coses que demaneu pregant, creieu que ho rebreu i ho tindreu.
25 I quan us poseu drets per pregar, perdoneu si teniu res contra algú, a   que també el vostre Pare que és en els cels us perdoni les vostres ofenses.
26 Però si no perdoneu, tampoc el vostre Pare que és en els cels no us perdonarà les vostres ofenses.
27 I van tornar a Jerusalem i, men- tre ell caminava per dins del temple, vingueren a ell els principals sacer- dots i els escribes i els ancians,
28 i li diuen: ¿Amb quina autoritat fas aquestes coses? I qui t’ha donat aquesta autoritat per fer aquestes coses?
29 Jesús respongué i els digué: També jo us faré una pregunta; contesteu-me i jo també us diré amb quina autoritat faig aquestes coses. 30 El baptisme de Joan, ¿era del cel o dels homes? Responeu-me.
31 I ells van raonar entre ells, dient: Si diem: Del cel, ens dirà: Doncs, per què no el vau creure?
32 Però si diem: Dels homes... És que tenien por del poble perquè tots consideraven que Joan era un autèn- tic profeta.
33 I van respondre i diuen a Jesús: No ho sabem. I Jesús va respondre i els diu: Tampoc jo no us dic amb quina autoritat faig aquestes coses.
12
11:17 Is 56:7; Jr 7:11 11:20-26 Mt 21:19-22 11:27-33 Lc 20:1-8 12:1-27 Lc 20:9-38 12:5 1Re 19:10; Jr 7:25-26
1070
I va començar a parlar-los
en paràboles: Un home va plantar una vinya, la voltà amb una tanca, hi va cavar un cup, hi va construir una torre, l’arrendà a uns vinyaters i se’n va anar lluny.
2 I quan fou el temps va enviar un servent als vinyaters per rebre dels vinyaters del fruit de la vinya.
3 Però ells el van agafar, el van apallissar i el van fer fora sense res. 4 I els tornà a enviar un altre servent, i a aquest el van ferir al cap a pedra- des, i el van fer fora ultratjant-lo.
5 I els en tornà a enviar un altre, iaaquestelvanmatar.Ielsenva enviar molts d’altres; a uns els van apallissar i altres els van matar.
6 Encara tenia un  ll únic a qui estimava, i també els el va enviar en últim lloc, dient: Respectaran el meu  ll.
7 Però aquells vinyaters es digueren entre ells: Aquest és l’hereu; veniu, matem-lo, i l’heretat serà nostra.
8 I el van agafar, el van matar i el van llançar fora de la vinya.
9 Què farà, doncs, el senyor de la vinya? Vindrà i destruirà aquells vinyaters i donarà la vinya a uns altres.


   1076   1077   1078   1079   1080