Page 1079 - Biblia Català TBS
P. 1079

10 És que no heu llegit aquesta Escriptura?: La pedra que van re- butjar els constructors, aquesta ha esdevingut el cap de cantonada.
11 ÉselSenyorquihohafet,iés una cosa meravellosa als nostres ulls.
12 I cercaven d’agafar-lo però van tenir por de la multitud; havien comprès que havia dit aquella pa- ràbola per a ells. I el van deixar i se n’anaren.
13 I li van enviar alguns dels fari- seus i dels herodians, a   d’atrapar-lo en alguna paraula.
14 I vingueren i li digueren: Mestre, sabem que ets veraç i no tens parci- alitat envers ningú, perquè no mires l’aparença dels homes sinó que en- senyes el camí de Déu en veritat. És lícit pagar tribut al Cèsar, o no?
15 L’hem de pagar, o no l’hem de pagar? Però ell, coneixent la hipo- cresia d’ells, els digué: Per què em poseu a prova? Porteu-me un denari per veure’l.
16 Li van portar i els diu: De qui és aquesta  gura i la inscripció? Li digueren: Del Cèsar.
17 I Jesús respongué i els digué: Torneu al Cèsar el que és del Cèsar, iaDéuelqueésdeDéu.Irestaren admirats d’ell.
18 I van venir a ell uns saduceus, els quals diuen que no hi ha resurrec- ció, i li van preguntar dient:
19 Mestre, Moisès ens va deixar escrit que si moria el germà d’algú i deixava muller sense tenir  lls, que el seu germà prengués la seva dona, i donés descendència al seu germà. 20 Hi havia, doncs, set germans; i el primer prengué muller, i va morir sense deixar descendència.
21 També la prengué el segon, i també va morir sense deixar descen- dència, i així mateix el tercer.
Marc 12
22 I la van prendre els set, i no van deixar descendència. Després de tots va morir també la dona.
23 En la resurrecció, doncs, quan ressuscitin, ¿de quin d’ells serà mu- ller? Perquè tots set la van tenir per muller.
24 Jesús respongué i els va dir: ¿No aneu errats per això, perquè no conei- xeu les Escriptures i el poder de Déu? 25 Perquè quan ressuscitin d’entre els morts, ni es casen ni són donats en casament, sinó que seran com els àngels en els cels.
26 I, concernent el fet que els morts ressusciten, ¿no heu llegit en el llibre de Moisès, en allò de l’esbarzer, com Déu li va parlar, dient: Jo sóc el Déu d’Abraham i el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob?
27 No és Déu de morts, sinó Déu de vius. Vosaltres, doncs, aneu molt errats.
28 I s’atansà un dels escribes, que els havia escoltat mentre discutien. S’havia adonat que els havia contes- tat bé, i li preguntà: Quin és el primer de tots els manaments?
29 Jesús li respongué: El primer manament de tots és: Escolta, Israel: El Senyor Déu nostre, el Senyor és u. 30 I estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva ment i amb tota la teva força. Aquest és el primer manament.
31 I el segon és semblant a aquest: Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que aquests.
32 I l’escriba li digué: Ben dit, Mestre, has dit en veritat que Déu és u, i no n’hi ha cap altre llevat d’ell. 33 I estimar-lo amb tot el cor i amb tot l’enteniment i amb tota l’ànima i amb tota la força, i estimar el proïs- me com a un mateix és més que tots els holocaustos i els sacri cis.
12:10, 11 Ps 118:22-23 12:19 Dt 25:5 12:26 Ex 3:6 12:28-34 Mt 22:34-40 12:30 Dt 6:4,5 12:31 Lv 18:19
1071


   1077   1078   1079   1080   1081