Page 108 - Biblia Català TBS
P. 108

Èxode 30, 31, 32
38 tothom qui en faci de semblant per olorar-ne, serà tallat del poble.
31
el qui faci cap treball en aquest dia, aquella persona serà tallada d’enmig del seu poble.
15 Sis dies es treballarà, i el setè dia serà dissabte de descans, sant a Jahveh. Tot aquell que faci cap tre- ball en el dia de descans certament haurà de morir.
16 I els  lls d’Israel guardaran el dissabte per observar el dissabte en totes les seves generacions, com un pacte perpetu:
17 és un senyal perpetu entre jo i els  lls d’Israel, perquè en sis dies Jahveh féu els cels i la terra, i el dia setè reposà i descansà.
18 I quan hagué acabat de parlar amb ell a la muntanya del Sinaí, Jahveh donà a Moisès les dues taules del testimoni, taules de pedra, escri- tes pel dit de Déu.
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Mira, he cridat pel seu nom Bessalel,  ll d’Urí,  ll d’Hur, de la tribu de Judà,
3 i l’he omplert de l’Esperit de Déu, amb saviesa i amb intel·ligència, i amb coneixement per fer tota mena d’obra d’art,
4 per idear dissenys, per treballar amb or i amb plata i amb bronze,
5 i per tallar pedres d’encast i per tallar fusta per fer tota mena d’obra d’art.
6 I heus aquí, jo mateix poso amb ell Oholiab,  ll d’Ahissamac, de la tribu de Dan, i he posat saviesa en el cor de tots els qui són savis de cor, i faran tot el que t’he manat:
7 la tenda de la reunió, i l’arca del testimoni, i el propiciatori que hi haurà al seu damunt, i tots els uten- silis de la tenda,
8 i la taula amb els seus utensilis, i el lampadari d’or pur amb tots els seus utensilis, i l’altar de l’encens,
9 i l’altar de l’holocaust amb tots els seus utensilis, i la conca i la seva base,
10 i els vestits ornamentats i els vestits sants per al sacerdot Aaron, i els vestits dels seus  lls per ministrar com a sacerdots,
11 i l’oli de la unció i l’encens perfu- mat per al santuari: ho faran segons tot el que jo t’he manat.
32
tanya, i el poble s’aplegà al voltant d’Aaron, i li digué: Aixeca’t, fes-nos déus que vagin davant nostre, per- què a aquest Moisès, l’home que ens ha fet pujar de la terra d’Egipte, no sabem què li ha passat.
2 I Aaron els digué: Despreneu-vos de les arracades d’or que hi ha a les orelles de les vostres dones, dels vostres  lls i de les vostres  lles, i porteu-me-les.
3 I tot el poble es desprengué de les arracades d’or de les seves orelles i les portaren a Aaron.
4 I ell ho va rebre de les seves mans, i hi donà forma amb un cisell, i en va fer un vedell de fosa, i ells digueren: Aquests són els teus déus, Israel, que t’han fet pujar de la terra d’Egipte.
5 I Aaron ho veié i edi cà un altar al seu davant. I Aaron proclamà i digué: Demà serà una festa per a Jahveh.
6 I l’endemà s’aixecaren aviat, i oferiren holocaustos i portaren sacri-
12 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
13 I tu parla als  lls d’Israel, dient:
Certament guardareu els meus dis- sabtes, perquè és un senyal entre jo i vosaltres per a les vostres genera- cions, perquè sapigueu que jo sóc Jahveh, el qui us santi co.
14 I guardareu el dissabte, perquè és sant per a vosaltres. Qui el profani, certament haurà de morir; perquè
31:17 Gn 2:2; He 4:3, 4, 10 31:18 2Co 3:3 32:1 Ft 7:40 32:4 Rm 1:23 100
I el poble veié que Moisès
trigava a baixar de la mun-


































































































   106   107   108   109   110