Page 1080 - Biblia Català TBS
P. 1080

Marc 12, 13
34 I Jesús, en veure que havia res- post amb seny, li digué: No ets lluny del regne de Déu. I ningú ja no go- sava interrogar-lo.
35 I Jesús respongué, i deia ensenyant en el temple: ¿Com és que els escribes diuen que el Crist és ll de David?
36 Perquè el mateix David va dir en l’Esperit Sant: El Senyor digué al meu Senyor: Seu a la meva dreta ns que posi els teus enemics sota els teus peus.
37 David mateix l’anomena Senyor, ¿com és ll seu? I la gran multitud l’escoltava de bon grat.
38 I els deia en el seu ensenyament: Guardeu-vos dels escribes, que volen passejar-se amb llargues ves- timentes i volen les salutacions a les places,
39 i els primers seients en les si- nagogues i els primers llocs en els convits;
40 que devoren les cases de les viudes i com a pretext fan llargues oracions. Aquests rebran una condemnació més gran.
41 I Jesús seia davant de la caixa de les ofrenes i mirava com la gent ca- va diners a la caixa de les ofrenes. I molts rics hi caven molt.
42 I arribà una viuda pobra i va car dues monedes petites, que fan un quadrant.
43 I va cridar els seus deixebles i els diu: En veritat us dic que aquesta viuda pobra ha cat més que tots els qui quen a la caixa de les ofrenes. 44 Perquè tots hi han cat d’allò que els sobra, en canvi ella hi ha cat de la seva pobresa tot el que tenia, tot el seu manteniment.
13
12:35-40 Lc 20:41-44 12:36 2Sa 23:2; Ps 110:1 13:1-37 Lc 21:7-36
Mestre, mira quines pedres i quins edi cis!
2 I Jesús va respondre i li digué: Veus aquests grans edi cis? No res- tarà pedra sobre pedra que no sigui enderrocada.
3 I mentre ell seia a la muntanya de les Oliveres, davant del temple, Pere, i Jaume, i Joan i Andreu li van preguntar en privat:
4 Digues-nos, quan seran aquestes coses? I quin serà el senyal quan totes aquestes coses seran a punt de complir-se?
5 Jesús respongué i començà a dir- los: Mireu que ningú no us enganyi. 6 Perquè vindran molts en Nom meu, dient: Sóc jo, i n’enganyaran molts.
7 I quan sentireu parlar de guerres i de rumors de guerres, no us inquie- teu, perquè cal que això s’esdevingui, però encara no és la .
8 Perquè s’alçarà nació contra nació, i reialme contra reialme. I hi haurà terratrèmols a diversos llocs, i hi haurà fams i avalots. Aquestes coses són els començaments dels dolors.
9 Mireu per vosaltres mateixos. Perquè us lliuraran als sanedrins, i sereu assotats en les sinagogues. I us portaran davant de governadors i de reis per causa de mi, en testimoni per a ells.
10 I primer cal que en totes les nacions sigui proclamat l’evangeli. 11 I quan us duguin per lliu- rar-vos, no us preocupeu del que haureu de dir, ni ho premediteu, sinó digueu allò que us sigui donat en aquell moment, perquè no sou vosaltres els qui parleu, sinó l’Esperit Sant.
12 I el germà lliurarà a la mort el germà, i el pare al ll. I els lls s’aixecaran contra els pares, i els mataran.
12:38-40 Lc 20:45-47 12:41-44 Lc 21:1-4
1072
I quan ell sortia del temple, un dels seus deixebles li diu:


   1078   1079   1080   1081   1082