Page 1085 - Biblia Català TBS
P. 1085

20 I quan s’hagueren burlat d’ell, el van desvestir de la porpra, i el van vestir amb els seus propis vestits, i se l’endugueren per cruci car-lo.
21 I van obligar a un que passava, Simó de Cirene, el pare d’Alexandre i de Rufus, que venia del camp, a portar-li la creu.
22 I el dugueren al lloc del Gòlgota, que es tradueix: lloc del Crani.
23 I li van donar a beure vi mirrat, però ell no en prengué.
24 I després de cruci car-lo, es van repartir els seus vestits jugant-se’ls a la sort, per veure què tocaria a cadascú.
25 Era l’hora tercera, i el van cruci-  car.
26 I hi havia escrita damunt la ins- cripció de la seva causa: El Rei dels jueus.
27 I van cruci car amb ell dos lla- dres, l’un a la seva dreta i l’altre a la seva esquerra.
28 I es va complir l’Escriptura que diu: I fou comptat amb els mal- vats.
29 I els qui passaven el blasfema- ven, movent els caps i dient: Au! El que destrueix el santuari i en tres dies l’edi ca;
30 salva’t tu mateix, i baixa de la creu.
31 De manera semblant, els princi- pals sacerdots també se’n burlaven entre ells amb els escribes, i deien: N’ha salvat d’altres, però ell mateix no es pot salvar.
32 El Crist, el Rei d’Israel! Que baixi aradelacreua quehovegemi creguem. I els qui eren cruci cats amb ell l’insultaven.
33 I arribada l’hora sisena, es va fer fosc sobre tota la terra,  ns a l’hora novena.
34 I a l’hora novena, Jesús va cri- dar amb gran veu, dient: Eloí, Eloí, ¿lammà sabactaní? –que traduït vol
15:20 Ps 35:15, 16 15:24 Ps 22:18 15:28 Is 53:12
Marc 15
dir: Déu meu, Déu meu, per què m’has desemparat?
35 I alguns dels qui eren allà, en sentir-ho, deien: Mira, crida Elies.
36 I un corregué, i xopà una espon- ja amb vinagre, la va col·locar en una canya i li va donar de beure, dient: Deixeu, vegem si ve Elies a baixar-lo.
37 I Jesús, fent un gran crit, va expi- rar.
38 I el vel del santuari es va esquin- çar en dues parts, de dalt  ns a baix. 39 El centurió, que era davant d’ell, en veure que havia expirat cridant així, digué: Veritablement aquest home era Fill de Déu.
40 Hi havia també unes dones que miraven de lluny; entre elles hi havia Maria Magdalena, i Maria mare de Jaume el menor i de Josep, i Salomé,
41 les quals també l’havien seguit i el servien quan ell era a Galilea, i moltes altres que havien pujat amb ell a Jerusalem.
42 I arribat ja el vespre, com que era la Preparació, que és el dia abans del dissabte,
43 Vingué Josep d’Arimatea, un conseller honorable del sanedrí que esperava també el regne de Déu, i va gosar presentar-se a Pilat i va dema- nar el cos de Jesús.
44 Pilat es va estranyar que ja fos mort, i va fer cridar el centurió i li va preguntar si feia gaire que havia mort.
45 I després de saber-ho pel centu- rió, va concedir el cos a Josep.
46 I aquest va comprar un llençol, i el va baixar, el va embolicar amb el llençol i el va posar en un sepul- cre, que era tallat en la roca, i va fer rodolar una pedra a la porta del sepulcre.
47 Maria Magdalena i Maria de Josep estaven mirant on el posa- ven.
15:29 Ps 22:7 15:34 Ps 22:1 15:36 Ps 69:21 1077


   1083   1084   1085   1086   1087