Page 1086 - Biblia Català TBS
P. 1086

Marc 16
16I passat el dissabte, Maria Magdalena, i Maria de Jaume, i Salomé, van comprar espècies aro-
màtiques per anar-lo a ungir.
2 I molt de matí, el primer dia de la setmana, van anar al sepulcre a la sortida del sol.
3 I es deien entre elles: Qui ens farà rodolar la pedra de la porta del sepulcre?
4 I en mirar, van veure que havien fet rodolar la pedra, que era molt grossa.
5 I van entrar en el sepulcre, i van veure un jove assegut a la dreta, vestit amb una roba blanca, i es van espantar.
6 Però ell els diu: No tingueu por. Esteu buscant Jesús el Natzarè, el qui va ser cruci cat. Ha ressuscitat, no és aquí; mireu el lloc on el van posar.
7 Però aneu, digueu als seus deixe- bles i a Pere que va davant vostre a Galilea; allà el veureu, com us ho havia dit.
8 I sortiren de pressa, fugint del se- pulcre; la tremolor i l’espant s’havien apoderat d’elles. I no van dir res a ningú perquè tenien por.
9 I després de ressuscitar a l’alba del primer dia de la setmana, es va apa- rèixer primer a Maria Magdalena, de la qual havia expulsat set dimonis. 10 I ella ho va anar a anunciar als qui havien estat amb ell, que estaven tristos i ploraven.
11 I ells, en sentir que vivia i que ella l’havia vist, no ho van creure.
12 I després d’aquestes coses, s’aparegué amb una semblança dife- rent a dos d’ells mentre caminaven anant al camp.
13 I aquests van anar i ho van anun- ciar als altres, però tampoc no els van creure.
14 Finalment, es va aparèixer als onze mentre eren a taula, i els va re- protxar la seva incredulitat i duresa de cor, perquè no havien cregut els qui l’havien vist ressuscitat.
15 I els digué: Aneu per tot el món i prediqueu l’evangeli a tota la creació. 16 El qui cregui i sigui batejat, serà salvat, però el qui no cregui, serà condemnat.
17 I als qui creguin els acompanya- ran aquests senyals: en el meu Nom expulsaran dimonis, parlaran noves llengües,
18 agafaran serps; i, si beuen algun verí mortal no els farà mal; imposa- ran les mans sobre els malalts i es posaran bons.
19 I el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel, i es va asseure a la dreta de Déu.
20 I ells van sortir i van predicar per tot arreu: el Senyor obrava amb ells, i con rmava la Paraula per mitjà dels senyals que l’acompanyaven. Amén.
16:1-8 Lc 24:1-12 16:9-11 Jn 20:11-18 16:12 Lc 24:13-35 16:14-20 Lc 24:36-53 16:19 Ft 1:9
1078


   1084   1085   1086   1087   1088