Page 1094 - Biblia Català TBS
P. 1094

Lluc 4, 5
32 I estaven admirats de la seva doc- trina, perquè la seva paraula tenia autoritat.
33 I en la sinagoga hi havia un home posseït per l’esperit d’un di- moni impur, i cridà amb veu forta, 34 dient: Ei! Què hi ha entre nosal- tres i tu, Jesús de Natzaret? Has vin- gut a destruir-nos? Sé qui ets: el Sant de Déu!
35 I Jesús el va reprendre, dient: Calla i surt d’ell. El dimoni el llançà al mig, i va sortir d’ell sense fer-li cap mal.
36 I tots estaven atònits, i enraona- ven entre ells, dient: ¿Quina parau- la és aquesta, que amb autoritat i poder mana als esperits impurs, i surten?
37 I la seva fama s’escampava per tots els indrets de la rodalia.
38 Després de sortir de la sinagoga, entrà a casa de Simó. I la sogra de Simó patia una gran febrada, i li van suplicar per ella.
39 I s’inclinà vers ella, i va repren- dre la febre i la febre la va deixar. I ella es va alçar immediatament, i els servia.
40 En pondre’s el sol, tots els qui tenien malalts de diferents malalties, els van dur a ell, i ell els imposà les mans a cada un i els va guarir.
41 I de molts també sortien dimonis que cridaven i deien: Tu ets el Crist, el Fill de Déu. I ell els reprenia i no els deixava parlar, perquè sabien que ell era el Crist.
42 Iquanesvaferdedia,vasortiri se n’anà a un lloc desert. I les multi- tuds el cercaven, i van arribar  ns a ell; i el retenien perquè no s’allunyés d’ells.
43 Però ell els digué: Em cal anunciar l’evangeli del regne de Déu també a les altres ciutats, perquè per això he estat enviat.
44 I anava predicant en les sinago- gues de Galilea.
5
4:38-41 Mt 8:14-17 4:42-44 Mc 1:35-39 5:1-11 Mt 4:18-22 5:12-16 Mt 8:1-4 1086
I s’esdevingué que la multitud se
li llançava al damunt per escoltar la paraula de Déu, i ell era a la vora del llac de Genesaret.
2 I veié dues barques parades a la vora del llac; i els pescadors n’havien baixat i esbaldien les xar- xes.
3 I pujà en una de les barques, que era de Simó, i li demanà que s’allunyés una mica de terra. I va seure i, des de la barca, instruïa les multituds.
4 I quan acabà de parlar, digué a Simó: Fes-te llac endins, i caleu les vostres xarxes per a la pesca.
5 I Simó va respondre i li digué: Mestre, ens hem estat esforçant du- rant tota la nit, i no hem agafat res, però per la teva paraula calaré la xarxa.
6 I quan hagueren fet això, agafaren una gran quantitat de peixos, i la seva xarxa s’esquinçava.
7 I van fer senyal als companys de l’altra barca perquè vinguessin a ajudar-los. Hi van anar, i van omplir les dues barques, tant que s’enfonsaven.
8 Simó Pere, en veure-ho, caigué als genolls de Jesús, dient: Aparta’t de mi, Senyor, perquè sóc un home pecador.
9 Ja que una gran admiració s’apoderà d’ell i de tots els qui eren amb ell a causa de la captura dels peixos que havien agafat,
10 i també de Jaume i Joan,  lls de Zebedeu, que eren socis de Simó. I Jesús digué a Simó: No tinguis por. D’ara endavant pescaràs homes.
11 I després de tornar les barques a terra, ho deixaren tot i el seguiren.
12 I s’esdevingué quan ell era en una de les ciutats, heus aquí, un home ple de lepra. I en veure Jesús


   1092   1093   1094   1095   1096