Page 1097 - Biblia Català TBS
P. 1097

d’aquesta manera tractaven els seus pares als profetes.
24 Però ai de vosaltres, els rics, per- què ja heu rebut la vostra consolació. 25 Ai de vosaltres, els qui esteu farts, perquè tindreu fam. Ai de vosaltres, els qui ara rieu, perquè us doldreu i plorareu.
26 Ai de vosaltres quan tothom parli bé de vosaltres, perquè d’aquesta manera tractaven els seus pares als falsos profetes.
27 Però a vosaltres que escolteu us dic: Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien.
28 Beneïu els qui us maleeixen i pre- gueu pels qui us tracten malament. 29 Al qui et pega en una galta, para-li també l’altra; i al qui et pren el man- tell, no li neguis tampoc la túnica.
30 Dóna a tothom qui et demani, i al qui et prengui allò que és teu no li ho reclamis.
31 I tal com voleu que els homes facin per vosaltres, feu-ho vosaltres igualment per a ells.
32 I si estimeu els qui us estimen, quin mèrit teniu? Perquè també els pecadors estimen els qui els estimen. 33 Isifeubéalsquiusfanbé,quin do en tindreu? Perquè també els pe- cadors fan això mateix.
34 I si presteu a aquells de qui espe- reu rebre, quin mèrit teniu? Perquè també els pecadors presten als peca- dors per rebre’n tant per tant.
35 Però vosaltres estimeu els vos- tres enemics, feu bé i presteu sense esperar-ne res, i serà gran la vostra recompensa i sereu  lls de l’Altíssim, perquè ell és bo amb els desagraïts i dolents.
36 Sigueu, doncs, compassius, així com el vostre Pare és compassiu.
37 No judiqueu i no sereu judicats, no condemneu i no sereu condem- nats, perdoneu i sereu perdonats.
Lluc 6
38 Doneu i se us donarà, en la vostra falda us abocaran una bona mesura, atapeïda, sacsejada, sobreï- xent, perquè amb la mateixa mesura amb què mesureu, se us mesurarà a vosaltres.
39 I els digué una paràbola: ¿És que un cec pot guiar un cec? ¿No cauran tots dos en un clot?
40 El deixeble no és més que el seu mestre, però tot aquell que ha acabat la formació serà com el seu mestre.
41 Per què mires la brossa que hi ha en l’ull del teu germà i no t’adones delabigaquehihaenelteupropi ull?
42 O, ¿com pots dir al teu germà: Germà, deixa’m treure la brossa que hihaenelteuull,situmateixno veus la biga que hi ha en el teu ull? Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull, i llavors t’hi veuràs per treure la brossa de l’ull del teu germà.
43 Perquè no hi ha cap arbre bo que faci fruit dolent, ni cap arbre dolent que faci fruit bo.
44 Perquè cada arbre es coneix pel seu propi fruit: car dels esbarzers no es cullen  gues, ni de la bardissa es veremen raïms.
45 L’home bo, del bon tresor del seu cor, treu allò que és bo; i l’home dolent, del mal tresor del seu cor, treu allò que és dolent, perquè de l’abundància del cor parla la seva boca.
46 ¿I per què m’anomeneu Senyor, Senyor, i no feu el que dic?
47 Totelquiveamiiescoltales meves paraules i les fa, us mostraré a qui s’assembla:
48 s’assembla a un home que edi-  ca una casa, el qual va cavar i va aprofundir i va posar el fonament damunt de la roca; i quan va venir una inundació, la riuada es va llan-
6:27-36 Mt 5:38-48; 7:12 6:37-42 Mt 7:1-5 6:43-49 Mt 7:15-27 6:45 Mt 12:35
1089


   1095   1096   1097   1098   1099