Page 1100 - Biblia Català TBS
P. 1100

Lluc 7, 8
50 Idiguéaladona:Latevafet’ha salvat, vés-te’n en pau.
8I després succeí que ell anava per cada ciutat i poble predicant i anunciant l’evangeli del regne de
Déu, i els dotze amb ell;
2 i també algunes dones que havien estat guarides d’esperits malignes i malalties: Maria anomenada la Magdalena, de qui havien sortit set dimonis,
3 i Joana, la dona de Cuses, adminis- trador d’Herodes, i Susanna i moltes altres que el servien amb els seus béns.
4 I es va reunir una gran multitud i acudien a ell de cada ciutat, i digué en una paràbola:
5 El sembrador va sortir a sembrar la seva llavor, i mentre sembrava, una part va caure vora el camí i la van trepitjar i els ocells del cel la van devorar.
6 I una altra part va caure sobre la pedra i, després de créixer, es va assecar perquè no tenia saó.
7 I una altra part va caure enmig d’espines, i les espines van créixer al mateix temps i la van ofegar.
8 I una altra part va caure en la terra bona i, després de créixer, va produir fruit centuplicat. Després de dir aquestes coses, exclamava: Qui tingui orelles per escoltar, que escolti.
9 I els seus deixebles li van pre- guntar, dient: Què signi ca aquesta paràbola?
10 Ell digué: A vosaltres us ha estat donat de conèixer els misteris del regne de Déu, però als altres en pa- ràboles, a   que mirant no hi vegin, i escoltant no comprenguin.
11 I aquesta és l’explicació de la paràbola: La llavor és la paraula de Déu.
7:50 Lc 8:48; 18:42 8:16-18 Mc 4:21-25
12 Ielsdelavoradelcamísónels qui escolten, però després ve el dia- ble i pren la paraula dels seus cors a   que no creguin i no siguin salvats. 13
1092
8:4-15 Mt 13:1-15, 18-23
8:19-21 Mt 12:46-50 8:22-39 Mt 8:23-34
I els de sobre la pedra són els qui, quan escolten, reben amb alegria la paraula, però aquests no tenen arrel, creuen per un temps, i a l’hora de la prova es fan enrere.
14 I la que va caure entre les espines, aquests són els qui han escoltat, però quan se’n van, els afanys i les riqueses i els plaers d’aquesta vida els ofeguen i no arriben a fer fruit.
15 I la de la terra bona, aquests són els qui, havent escoltat la paraula, la retenen amb un cor sincer i bo, i donen fruit amb perseverança.
16 I ningú que encengui una llàntia no la tapa amb un atuell, ni la posa sota el llit, sinó que la posa sobre el portallànties, a   que els qui entrin vegin la llum.
17 Perquè no hi ha res amagat que no hagi de ser manifestat, ni res de secret que no s’hagi de conèixer i venir a la llum.
18 Mireu, doncs, com escolteu, per- què al qui tingui, se li donarà, i al qui no tingui,  ns allò que es pensa tenir li serà pres.
19 I vingueren a ell la seva mare i els seus germans, i no podien reunir-se amb ell a causa de la gentada.
20 I li van fer saber, dient: La teva mare i els teus germans s’estan a fora i et volen veure.
21 Llavors respongué i els digué: La meva mare i els meus germans són aquests, els qui escolten la paraula de Déu i la practiquen.
22 I un d’aquells dies s’esdevingué que ell pujà en una barca amb els seus deixebles, i els digué: Traves- sem a l’altra banda del llac. I van salpar.
8:8 Pr 20:12; Ap 2:7 8:10 Is 6:9. 8:11 1Pe 1:23


   1098   1099   1100   1101   1102